Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Kunngjeringar og høyringar

Her finn du kommunale planar og andre saker som er lagt ut til offentleg ettersyn.

Dette kan vere offentleg ettersyn med heimel i plan- og bygningslova eller fordi kommunen ønskjer å få innspel eller merknader til ei sak.
Dersom du ynskjer å kome med innspel kan du gjere dette på vårt elektroniske høyringsskjema.

I oversikta under finn du aktuelle kunngjeringar og planar som ligg ute til offentleg ettersyn.

Detaljreguleringsplan felt H1, Osen - offentleg ettersyn

Plan- og forvaltningsutvalet i Luster kommune vedtok i møte 16.11.2023 (sak PFU – 71/23) å legge forslag til detaljregulering for felt H1, Osen ved Åsetevatnet/Mørkrid, med føresegner, planomtale og ROS-analyse, ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10. Høyringsfrist 10.01.24.

Kartutsnitt Osen Felt 1
1