Kommunale bustadfeltoversiktskart.


Det er ledige tomter i følgjande felt:
Ledige tomter er merka raudt.

Hafslo:
Beheim 2 - fyrste utbyggingssteg og søkbare tomter er frå 17 - 37. Tomtepris kr 500.000,-.

Jostedal:
Haugåsen - tomtepris kr 100.000,-.

Luster:
Bringebakkane - tomtepris kr 100.000,-.
Kvitevollen - tomtepris kr 500.000,-. Tomt 4 og 5 får reduksjon på 10% (kr 50.000,- kvar).

Solvorn:
Borhaug - tomtepris 450.000,-.

Ved kjøp av tomt, kjem det tillegg kostnader med tilknytingsavgift og oppmålingsgebyr i samsvar med Luster kommune sine betalingssatsar , samt kostnader med dokumentavgifter i samsvar med staten sine satsar.


Prisliste - tomter i kommunale bustadfelt

Reglar for tildeling av tomt i kommunale bustadfelt i Luster kommune.

Søknadsskjema, tomt i kommunale bustadfelt.


Private tomter:
Fuhr Bygg AS

Hyttetomter ved Sogn Skisenter

Reguleringsføresegner ligg på Sognekart.
Her er bilete av korleis du definerer søk i Sognekart når du vil sjå reguleringsplanar og føresegner.