Den kulturelle spaserstokken vart etablert i 2007 som ei ordning for kulturformidling til eldre.

Midlane er lagt inn i rammetilskotet til fylkeskommunane. Løyvingane skal hovudsakleg nyttast til profesjonell kunst – og kulturformidling av høg kvalitet, gjerne i samarbeid med kunst – og kulturinstitusjonar, kunstnarar og andre kulturaktørar på lokalt eller regionalt nivå.

Den kulturelle spaserstokken​ i Sogn og Fjordane

Kontaktperson:
for Den Kulturelle Spaserstokken i Luster kommune: Erling Bjørnetun tlf.:57 68 55 21.