Med heimel i kommunestyret sitt vedtak i sak 85/15 er Britt Marie Veum Hauge oppnemnt til å ivareta barn og unge sine interesser i planleggin ga, jf reglane i §3 - 3 i plan og bygningslova.