Kvitevollen gbnr. 47/36 (tomt 3)

Nedanfor følgjer ei oppsummering av planføresegner som gjeld for gbnr. 47/36. For utfyllande detaljar sjå føresegnene og/eller lovverk.

 

Reguleringsformål
Bustad

Areal
681 m2

Byggjegrense
Sjå reguleringsplankart. 4 m frå nabogrense og vegkant.

Maksimal byggjehøgde

3 etasjar inklusiv loft
Mønehøgde: 9 m

Tak

Saltak med takvinkel mellom 22 og 40 grader

Utforming

Harmonisk og heilskapleg bustadfelt, god terrengtilpassing, fargeval fell naturleg inn naturområdet rundt. Lysreflekterande eller blanke flater skal ikkje nyttast.

Utnyttingsgrad

BYA 35 %

Tettare utnytting

Kan slåast saman med tomt 2 (47/37), sjå føresegnene

Parkeringsplassar

Skal opparbeidast 2 plassar/garasje på tomt. FP1-2 er fellesparkering for bustadområdet.

Garasje

Kan overskride byggjegrense, men ikkje nærmare enn 1 m til køyreveg

Rekkjefølgjekrav

Må etablere støytiltak som stettar anbefalte krav i samsvar med klima- og miljødepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016).

Tilbake til feltet