Alle sivile saker skal som hovedregel starte i forliksrådet, som er det lågaste leddet i rettssystemet.
Lensmannen i Sogn er sekretær for forliksrådet.

Valde for perioden 2021-2024
Medlemer
:

Ole Martin Bakken, leiar
Harald Hess
Aud Fossøy

Varamedlemer:

Svein Arve Ruud
Marianne Bugge
Eirik Hoem

Møtefullmektigar forliksrådet (tvistelovsforskrifta §3) (valde i k.sak 70/19 for perioden 2019-2023)

Arne Kvalen, Solvorn
Gunn Beate Thorsnes Lefdal
Ernst Veum
Arve Bjørn Røneid

 

Postadresse: Forliksrådet i Luster, Postboks 12, 6851 Sogndal.
Epost: namsmann.sogn@politiet.no
Vakttlf: 40038358