Inntekt husstand før særfrådrag:

 

Pris

Under 2 G (0 – 199716)*

210,-

Inntil 3 G (199717 – 299574)

203,-

Inntil 4 G (299575 – 399432)

230,-

Over 4 G ( frå 399433 )

270,-

 

  • 1G = kr 99 858,- pr. 1.5.2019
  • *)Tak/timesats under 2G er statleg forskriftsfesta. Vert endra etter statleg regulativ pr. 01.01.2020. Brukarar med inntekt over 4G betalar berre timesats.
  • Grunnlag for utrekning av inntekt vert henta frå skattelista for 2018. Tenesta vert fakturert etter vedtak med forfall den 20. i den månaden tenesta vert gjeven.  Abonnement/tildelt teneste gjeld til brukar seier opp tenesta.