Dette kan du gjera utan å søka:
 • Ferdsel i jordbruks- og skogbrukssamanheng. Her er næring eit nøkkelord, ein må driva aktiv jord- og skogbruksnæring med minimum 5 daa jordbruksareal eller 25 daa produktivt skogareal. Om ein nyttar medhjelparar i jord- og skogbruk må det dreia seg om eit reelt arbeidsforhold som kan dokumenterast. Drift av utleigehytter, jakt, fangst, fiske og bærsanking vert ikkje rekna som jordbruks- eller skogbruksnæring.
 • Transport av jaktutbytte frå elg- og hjortejakt. Gjeld traktor, ATV og andre køyretøy. Gjeld ikkje for bruk av helikopter.
 • Snøscooter til transport av material, utstyr og arbeidsfolk med godkjend byggeløyve
 • Snøscooter til transport av ved frå eigen eigedom til fast bupel
 • Snøscooter til naudsynt drift av turistanlegg utan brøyta tilkomst
 • Helikopter med underhengjande last, utan å vere nær bakken eller landa
 • Motorbåt på Hafslovatnet med ein motor med lågare yting enn 10HK/7,5 kW. Innafor fuglefredingsområdet gjeld forskrift for Hafslovatnet fuglefredingsområde
   

Du kan søka om løyve til motorferdsel i utmark med desse vilkåra:

 • Av helsemessig årsak, husk helseattest
 • Frakt av material og utstyr til reparasjon av hytte/sel i utmark
 • Utmarksnæring som ikkje går under landbruk
 • Transport av ved i barmarkssesong
 • Gruppeturar for eldre eller rørslehemma etter gitte kriterie
   

Dette kan du ikkje få løyve til:

 • Heliskiing
 • Fornøyelseskøyring (dvs. bryllaup, festleg lag, for turens del)
 • Motorsport i utmark (krev reguleringsplan)
   

Motorferdsel i verneområde:

Det er strenge restriksjonar for motorisert ferdsel i verneområda. Her treng du løyve både frå vernestyresmakta, og frå kommunen. Du kan sende den same søknaden til begge instansar.
 

Ulovleg motorferdsel i utmark:

Dersom du er vitne til, eller mistenkjer ulovleg motorferdsel i utmark så kan du kontakte Statens naturoppsyn (SNO), politiet eller kommunen.

Du finn meir informasjon og vanlege spørsmål kring motorferdsel i utmark på Miljødirektoratet si heimeside. 


Søknadsskjema for motorferdsel i utmark