Alkohollova

Føremålet med lova er å i størst mogleg omfang avgrense samfunnsmessige og individuelle skadar som alkoholbruk kan medføre. Lova skal også fremme næringspolitiske føremål som forutsigbarheit, lojal konkurranse, samt å bekjempe kriminalitetsutviklinga i delar av bransjen.

Forskrift om omsetting av alkoholhaldig drikk

Alkoholforskrifta er gitt i medhald av alkoholloven. Forskrifta inneheld reglar om bruken av sals- eller skjenkeløyva, og reglar for tildeling av prikkar og inndraging av løyve ved brot på alkohollova.

Alle sals- og skjenkestader skal ha rutinar for internkontroll. Dette handlar om å kontrollere og dokumentere at reglane i lovverket blir overhaldne på ein systematisk måte.

Lov om heilagdagar og heilagdagsfred

For å verne om den alminnelege fred på heilagdagar og for å gje høgtida ro og verdigheit, skal det vere heilagdagsfred i samsvar med reglane i denne lova.

Serveringslova

Den som skal etablere og drive serveringsstad av mat og/eller drikke må søke serveringsløyve før verksemda kan starte opp.

Bokføringsforskrifta

Forskrifta skal sikre god dokumentasjon av all omsetting i serveringsverksemder i restaurantbransjen, og bidra til at all omsetning og alle uttak blir bokført, skatta for og korrekt avgiftsberekna.

Lokale forskrifter for Luster kommune

Forskrift om opningstider for serveringsstader

Forskrift om sals- og skjenketider for alkohol