Søknadsfrist for endring og ny barnehageplass: 1. februar.

 • Foreldre busett i Luster og/eller som har arbeidet sitt i Luster, kan få barnehageplass til barnet sitt. Innbyggjarane i Luster skal prioriterast

 • Barnet ditt har lovfesta rett til barnehageplass dersom det fyller 1 år innan utgangen av november, og du søkjer innan fristen for hovudopptaket

 • Målgruppe er barn i alderen 1 – 6 år

 • Barnehageplass og prioriteringsrekkefølgje ved opptak er regulert gjennom vedtektene for barnehagane i Luster

 • Alternative plasstorleikar i barnehagane er 60 %, 80 % og 100 %

 • Hovudregelen er at barn med innvilga barnehageplass kan starte den 1. i den månaden dei fyller eitt år

 • Barnehageåret byrjar 15. august
  Eller fyste arbeidsdag deretter

 • Barnet ditt har barnehageplassen fram til det byrjar på skulen, eller til du seier opp plassen

 • Barnehageplassen kan seiast opp med to månader oppseiingsfrist 
  For å seie opp barnehageplass, gå inn i same portal som du søkjer i

 • Det er eigne reglar for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid