Søknadsfrist  1. april 2018

I kommunestyret sitt budsjettvedtak før jul er det vedteke at fleire av tilskotsordningane på kulturområdet blir reduserte, eller tekne bort, med verknad frå 1.1.2018.

Regelverket er for tida under revidering, difor er søknadsfristen utsett frå 1. mars til 1. april.
Det kan også bli endringar i nokon av søknadsskjema som ligg nedanfor.