Søknadsfrist for plass i SFO er 1. februar.

Søk SFO-plass

Kommunen har eit tilbod om skulefritidsordning før og etter skuletid for 1.-4. trinn og for barn med særskilte behov 1.-7. trinn. Skulefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hjå borna. Skulefritidsordninga skal gje borna omsorg og tilsyn.

Luster kommune eig og driv skulefritidsordningane i grunnskulane. I nokre krinsar kan SFO-tilbodet verta samordna med barnehagetilbodet. Rektor har det overordna pedagogiske og administrative ansvaret for SFO.

Foreldre/føresette må søkja om SFO-plass på den skulen eleven går på. Dersom du som forelder har spørsmål om SFO-tilbodet, ta kontakt med rektor ved skulen der barnet ditt går / skal gå.
 

Opningstid

SFO si opningstid varierer mellom dei ulike skular/oppvekstsentra grunna ulike timeplanar ved skulane. Som følgje av dei ulike opningstidene i SFO er det også skilnad i kva plassalternativ som vert tilbydd i dei ulike krinsane. Opningstidene på den einskilde SFO er oppført nedanfor.


Gratis kjernetid

Frå og med hausten 2023 har elevar på 1. trinn og 2. trinn krav på 12 timar gratis SFO per veke. Kostpengar er ikkje inkludert i denne ordninga. Frå august 2024 vil ordninga verta utvida til også å gjelda elevar på 3. trinn.

Det er også gratis kjernetid i skuleferiane og på sommar-SFO. Gratis kjernetid på SFO i skuleferiane og i sommar-SFO er då organisert som to gratis dagar per veke, jf. vedtektene for SFO i Luster kommune. Desse dagane må avklarast på førehand gjennom påmeldinga.   

Barn med særskilde behov har rett til SFO-tilbod frå 5.-7. trinn. Dette tilbodet er gratis. Kostpengar er ikkje inkludert i denne ordninga og må betalast utanom.


Betalingssatsar og moderasjonsordningar

Betalingssatsane for SFO vert fastsett årleg av kommunestyret i samband med årsbudsjettet.
Det vert betalt for opphald i 9,5 månader. Betalingsfrie månader er halve juni, heile juli, halve august og halve desember. Det er eigen dagsats for kommunen sitt SFO-tilbod i skuleferiar, på elevfrie / inneklemde dagar og på sommar-SFO. Dagsatsen for 2024 er kr 300,-.

Dersom elevar på SFO har leksehjelp er det frådrag timane med leksehjelp. I 2024 er frådraget kr 28 per time. 

Frå og med 2023 og til og med juli 2024 er det 30 %  moderasjon dersom ein har to barn i SFO og/eller barnehage.
Ved to søsken i SFO og/eller barnehage vert det gjeve 50 % moderasjon. Konkret vert ordninga praktisert slik at barn nr 2 får 30 % moderasjon og barn nr 3 (det eldste barnet) får 50 % moderasjon.

Familiar med låg inntekt kan søkje om redusert foreldrebetaling


Lenke til prisliste SFO (pdf)

Oppseiing

Oppseiing / endring av plass i SFO skal gjerast med 1 månads varsel med verknad frå den 1. i påfølgande månad. Skriftleg oppseiing skal gjerast gjennom Visma Flyt Skole.