Det er både rett og plikt til å delta i 550 timar norsk og 50 timar samfunnsfag for personar mellom 16 og 67 år som søkjer opphalds- og arbeidsløyve etter utlendingslova som grunnlag for busettingsløyve. Ved behov kan ein få utvida rett til fleire timar norskopplæring.

Opplæringa er gratis for dei med rett og plikt til opplæring. Arbeidsinnvandrarar må betale for undervising.

Kontaktinfo for Luster vaksenopplæring:
Besøksadresse: Grandmo 19

Linda Kristin Brunborg

Tlf: 404 18 255

Linda.Kristin.Brunborg@luster.kommune.no