På Hafslo vert det gjeve omsorgsplass til personar med hukommelsesvikt.

Omsorgsplass vert tildelt personar med varig funksjonssvikt og omfattande behov for heildøgns helse og omsorgsstenester, og vert vurdert med utgangpunkt i kartlegging av funksjonsnivå.

Dei som har omsorgsplass kan også søkje på følgjande tenester:
Hjelpemiddel
Støttekontakt
Heimehjelp
Heimesjukepleie
Følgjekort
Personleg assistent
Individuell plan

Søk om omsorgsplass på søknadsskjema helse- og omsorgstenester som du finn i boksen Skjema nedanfor.

 


Om du som bur i omsorgsplass har låg inntekt og høge buutgifter, kan du søkje Bustønad
Har du spørsmål i samband med bustønad kan du kontakte servicetorget på Rådhuset, Tlf: 57 68 55 00