I Luster kommune er det 11 kyrkjer og 1 kapell. Du kan lesa meir om dei under Meir informasjon eller på heimesida til Luster kyrkjelege fellesråd.

Elles kan du sjå oversikt over gudstenester her; Den Norske Kyrkja i Luster.

Humanetisk forbund, Sogn og Fjordane

Det er Statsforvaltaren i Vestland som registrerer trus- og livssynssamfunn, handsamar søknader om tilskot og fører tilsyn med at trudoms- og livssynssamfunna si verksemd er i tråd med lov og forskrifter.