1.    Sårbare område

Høgfjellsområda over tregrensa, med unntak av stølsområda, må skjermast mot snøskutertrafikk. I einskildsaker skal det takast spesielle omsyn til trekkvegar, beite- og kalvingsplassar for villrein, samt andre viltinteresser. Det skal også takast omsyn til eventuelle friluftsinteresser.

 

2.   Traseval

Transport skal i størst mogeleg grad føregå langs ubrøyta veg eller etter kortast mogeleg trase mellom bilveg og endepunkt for transporten. I område der snøskuterkøyring skjer regelmessig, bør ein leggja vekt på å nytta faste trasear som er til minst mogeleg ulempe for naturmiljø og friluftsliv.

 

3. Tidspunkt for køyring

Leigekøyring med snøskuter er i utgangspunktet forbode:
  •          på søndagar og helgedagar
  •         i perioden 24. desember til 1. januar
  •         i perioden skjærtorsdag til og med 1. påskedag
  •         i perioden 1. mai til 1. desember

    Unnatak: Ervervskøyring (leigekøyring) er lov på søndagar, påskeafta og 2. påskedag, i tidsrommet kl. 13:00-20:00, i perioden 1. mars-30. april. 
Tidsavgrensinga gjeld ikkje for køyring til føremål nemnde i § 2 i den nasjonale forskrifta eller for preparering av lysløyper o.l. når dette vert gjort av kommunen, idrettslag, hjelpekorps, turlag eller turistverksemder.
 
Tidsavgrensinga gjeld heller ikkje for funksjonshemma som har løyve etter § 5 b i den nasjonale forskrifta om bruk av motorkøyretøy i utmark og på islagde vassdrag.
 

4.  Ervervsmessig køyring

Følgjande kriterie, oppsett i prioritert rekkefølgje, skal nyttast ved tildeling av løyve:
  1. Løyveinnehavar som søkjer på nytt, skal prioriterast framfor nye søkjarar dersom løyvet ikkje er nytta på klandreverdig måte.
  2. Det skal leggjast vekt på næringsmessig betydning for den einskilde ved tildeling av løyve.
  3. Ein skal søkja å oppnå ei rimeleg geografisk fordeling.
  4. Ved tildeling av løyve for leigekøyring, skal dei som allereie har snøskuter, prioriterast.
Løyva vert gjevne for inntil tre år om gongen. 
Det skal førast logg over køyringa, som skal leverast til kommunen innan 1. juni kvart år.
 

5. Rørslehemma

Rørslehemma som søkjer løyve etter §5b i Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, skal imøtekommast med løyve i alle tilfelle der dei lovfesta vilkåra som gjeld søkjar og behov er til stades. Normalt skal ikkje løyvet vera avgrensa i høve talet på turar. Kommunen kan setja vilkår for val av trasé.

I unntakstilfelle, når vilkåra etter §6 i forskrifta er til stades, kan personar med rørslehemming som ikkje er varig eller skuldast alderdom, få løyve til motorferdsel i utmark.

Helse- og omsorgsinstitusjonar og organisasjonar som søkjer løyve til å nytta snøskuter i samband med gruppeturar etter §5f i forskrifta, skal få slikt løyve dersom det ikkje strir med nasjonale føringar eller er særleg til ulempe for naturverdiar. Avslag på slik søknad skal fylgjast opp med dialog med sikte på å finna alternativ som gjer det mogleg å gjennomføra turen med naudsynte justeringar.

Rørslehemma som søkjer løyve til å nytta helikopter etter motorferdellova § 6, bør få slikt løyve for å koma seg til bestemde stader i utmark dersom føremålet ikkje knyter seg til turkøyring eller aktivitet av ein karakter som tilseier at søkjar bør vera i stand til å ta seg fram i utmark sjølv.

 6. Dispensasjon, delegering 

Søknader om dispensasjon frå desse retningslinene skal handsamast i samsvar med til ei kvar tid gjeldande delegasjonsreglement.