Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjeringar og høyringar

Her finn du kommunale planar og andre saker som er lagt ut til offentleg ettersyn.

Dette kan vere offentleg ettersyn med heimel i plan- og bygningslova eller fordi kommunen ønskjer å få innspel eller merknader til ei sak.
Dersom du ynskjer å kome med innspel kan du gjere dette på vårt elektroniske høyringsskjema.

I oversikta under finn du aktuelle kunngjeringar og planar som ligg ute til offentleg ettersyn.

Høyring - utbygging av breiband i Luster kommune

Luster  kommune vil i løpet av april 2017 søkje om statleg tilskot til utbygging av breiband i kommunen. I samband med søknaden vil me invitera bedrifter og innbyggjarar til å koma med innspel i forhold til utbyggingsplanen til kommunen. Fristen for høyringa er 20.4.17.

Vedtekne reguleringsplanar

Luster kommunestyre har vedteke reguleringsplanane for omregulering/detaljregulering av Gaupnegrandane-Engjadalselva og Hillestad traktorservice.

Tilsyn med objekt som ikkje er registrert som særskilt brannobjekt - forskrift på høyring

Styret i det interkommunale brann og redningsselskapet (Sogn brann og redning IKS) har i sak 11/2017 (og i medhald av brann- og eksplosjonsvernloven §13 4.ledd) vedteke å leggje «Lokal forskrift om tilsyn med objekt som ikkje er registrert som særskilt brannobjekt i kommunane Luster, Sogndal, Leikanger, Balestrand og Vik» ut på høyring. Frist for skriftlege merknader er måndag 3. april 2017.

Eigedomsskatt 2017

Eigedomsskatteliste for 2017 er utlagt til offentleg ettersyn i 3 veker frå og med 1. mars 2017 på servicetorget i rådhuset. Det er skrive ut skatt på verk og bruk i heile kommunen.

Ekstraordinær bandtvang i Vest-Jotunheimen

Luster kommune har innført ekstraordinær bandtvang  i dei delane av vinterbeiteområdet til Vest-Jotunheimen villreinstamme som ligg innanfor kommunegrensa.