Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjeringar og høyringar

Her finn du kommunale planar og andre saker som er lagt ut til offentleg ettersyn.

Dette kan vere offentleg ettersyn med heimel i plan- og bygningslova eller fordi kommunen ønskjer å få innspel eller merknader til ei sak.
Dersom du ynskjer å kome med innspel kan du gjere dette på vårt elektroniske høyringsskjema.

I oversikta under finn du aktuelle kunngjeringar og planar som ligg ute til offentleg ettersyn.

Tilbodskonkurranse Gaupne idrettshall

Luster kommune inviterer interesserte firma til å gje tilbod på rehabilitering med nytt tilbygg på Gaupne idrettshall. Tilbodsfrist: Fredag 05.04.2019 kl. 12.00.

Private vegar - tilskot til vedlikehald. Søknadsfrist 25. mars

Vegar over 300 m har rett til tilskot. For alle vegar skal det trekkast frå 100 m pr. interessent før tilskotssummen vert utrekna. Tilskot vert gitt etter søknad der det skal gå fram lengde på vegen og talet interessentar. Som interessent vert rekna kvar eigedom (gbnr.) med heilårsbustad.
Dei som fekk tilskot til vedlikehald i fjor treng ikkje å søkje på nytt, men pliktar å melda endringar i tal meter eller interessentar.
Kontaktperson: Terje Arild Kveane, tlf. 57685720.

Eigedomsskatt

Eigedomsskatteliste vert lagt ut på rådhuset, servicetorget, i tre veker frå og med 28. februar. Skattesetel som syner takst og skatt er sendt i eiga melding til heimelshavar. Sendt ut 28. februar. Klagefristen er 12. april.