Vurdering: Kommunen har handlingsrom innanfor eit visst regelverk til å fastsetje gebyr. Når det gjeld handsaming av forvaltningssaker så skal ikkje takstane vere urimeleg i høve arbeidsomfang kopla til handsaming. 

 

Satsar: 2021
Regulering av gebyr m/:  
a)Handsamingsgebyr for delingssaker etter jordlova 1 615 (+ gebyr pbl)
Regulering av minstesats m/:  
b)Handsamingssatsar for konsesjonssaker:
 3 promille av første 1 mill. av kjøpesummen
+ 2 promille av overskytande sum  minste sats:
*Makspris 5000,-
1 790
Regulering m/:  
c) Utarbeiding av fullstendig gjødslingsplan for gardsbruk 1 100
d) Innhenting av jordprøvar, pr. besøk  870
e)Utleige av fjelloppsyn:   
pr mnd 2 850
pr veke 14 200
pr mnd 56 850