Fråsegna skal nyttast dersom ein overtek ein eigedom konsesjonsfritt (sjå rettleiing på skjemaet).  Skjema skal sendast kommunen, som registrerer informasjon i matrikkelen og orienterer innsendar når registrering er fullført. Når konsesjonsforholdet er ført kan skøyte sendast til Kartverket.

Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom av 28.11.03, kap. 3

Forskrift om konsesjonsfrihet

Skjema for eigenerklæring

Dokumentet/ skøyte som skal tinglysast skal sendast til Kartverket Tinglysning, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss.