Å tilpasse ein bustad inneber å gjera den betre eigna til å ivareta spesielle behov for personar med nedsett funksjonsevne.
Tilskotet kan nyttast til enkle tiltak som å fjerne tersklar for å betre tilkomsten til bustaden, men og til større ombyggingar for å tilrettelegge bustaden i forhold til søkjaren sin funksjonsnedsettelse. Familiar med funksjonshemma barn skal vera høgt prioriterte ved tildeling av tilskot.

Kor sender du søknad, og kven kan hjelpa?
Søknad skal sendast til Luster kommune, Postboks 77, 6866 Gaupne. Råd og veiledning om tilskot til tilpassing av bustad får du og på Servicetorget.