Planforslaget er i all hovudsak i tråd med gjeldande arealdel til kommuneplanen, og legg til rette for bustadutvikling i Gaupne mellom idrettsbana og eksisterande bustadfelt Bruflat.
For nærmare informasjon vert det vist til planomtala, samt plankart og føresegner. For området BFS3 skal plankartet vere som vist under med byggjegrenser for alle 3 tomtene.

Planen med tilhøyrande saksdokument ligg også på Servicetorget i rådhuset og på biblioteket på Pyramiden, Gaupne.

 

Lenke til planen på Kommunekart

Trykk her for å koma direkte til planen i Luster kommune sitt planregister

 

Har du merknader?
Eventuelle merknader til planen kan sendast til Luster kommune, postboks 77, 6866 Gaupne, eller på e-post: postmottak@luster.kommune.no innan 1. mars 2021.

 

Har du spørsmål?
Spørsmål knytta til planframlegget kan rettast til Luster kommune v/plansjef Knut Vidar Svanheld, tlf.:57 68 55 07, E-post: Knut.vidar.svanheld@luster.kommune.no eller planleggjar Birgitte Eitrem Landmark, tlf.:57 68 55 86, E-post: Birgitte.eitrem.landmark@luster.kommune.no

 

Plandokument:

Plankart

Reguleringsføresegner

Planomtale

ROS-analyse

 

Handsaming:

Saksprotokoll - sak PFU-72/20

Saksframlegg - sak PFU-72/20