Plannamn
Plan-ID
Oppstart
Innspelfrist
Høyring
Merknadsfrist
Kunngjering
Klagefrist
Nes Gard detaljreguleringsplan   12.04.23  
Urnes Verdsarvområde buffersone kommunedelplan   27.03.23  

Kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2024 - 2036

01.05.23    
Naturmangfald kommunedelplan 30.05.21 24.03.23  
Reguleringsplan Fv 55 Høyheimsvik-Nes 08.02.23    
Kommuneplanen sin arealdel 24.03.23    
Storhaug revisjon av gjeldande plan 18.09.22    
Turtagrø Panorama privat reguleringsplan   03.06.22  
Retningslinjer for tilskot til utvalt kulturlandskap (UKL) – Ormelid 2022-2025 11.04.22    
Sandvikhaugen reguleringsplan 01.04.22 09.01.23 17.03.23
Lundshaugen II reguleringsplan 01.04.22    
Reguleringsplan Gaupnegrandane 26.03.22    
Reguleringsplan Marifjøra – Marheim Plan-ID 2021003  14.03.22    
Detaljreguleringsplan Fonndøla - Hausamoen
Plan-ID 2020011
11.01.21 20.01.23  
Områderegulering Hafslo 
Plan-ID 2020004
18.12.20    
Billagstomten, Hafslo
Plan-ID 2016003
30.04.16    

Alle innspel, merknader og klager skal sendast skriftleg via høyringsskjema eller e-post til postmottak@luster.kommune.no
Merk med plannamn, plan-ID og kva tilknyting du har til det regulerte området (grunneigar, nabo osv.)

Regplanprosess-web.jpg