Vedtak er gjort med heimel i plan- og bygninglova § 12-12.

Saksframlegg og vedtak om eigengodkjenning

Sjå dokumenta i saka

Eventuelle klager på vedtaka må sendast skriftleg til Luster kommune, pb 77, 6866 Gaupne eller på epost til postmottak@luster.kommune.no innan 3 veker frå kunngjering.    

 

Tidlegare handsaming: 

Offentleg ettersyn. Høyringsfrist 12.04.23.

I medhald av plan- og bygningsloven § 12-10 vert framlegg til privat detaljreguleringsplan for Nes Gard med hytte- og bustadområde, planid: 2022001 vert vedteken lagt ut til offentleg ettersyn. Høyringsfrist 12. april 2023.

Hovudføremåla med planen er:

  • Å regulere 7 tidlegare frådelte tomter på nedsida av fv. 55, desse er i dag avsett til LNF-føremål
  • Å regulere om driftseininga på Nes gard til turistføremål, noko som er i tråd med bruken i dag
 

Plandokument:

Planframlegg

Planomtale 

Reguleringsføresegner 

Plankart

ROS-analyse

VA-plan

 

Politisk handsaming 

 

Har du spørsmål?

Spørsmål knytt til planframlegget kan rettast til planleggjar Karina Thorkelsen Kleven, tlf 476 51 424 , e-post: karina.thorkelsen.kleven@luster.kommune.no
 

Har du merknad?

Her kan du senda innspel, og lesa andre dokument og innspel i saka

Merknader til planen kan også sendast pr. post til Luster kommune, postboks 77, 6866 Gaupne eller på e-post: postmottak@luster.kommune.no