Praktisk bistand og opplæring / heimehjelp er ein del av omsorgstenesta. 

Målet for heimehjelpstenesta:

  • Gi innbyggjarar i Luster kommune med særleg hjelpebehov, praktisk hjelp/opplæring til sjølvhjelp.

Tenesta er heimla i lov om sosiale tenester, § 4-2a
HSøk heimehjelp her

Har du spørsmål om tenesta kan du kontakte einingsleiar:

  • Luster, Liv Norunn Hunshamar: Tlf. 57 68 25 02
  • Gaupne, Tone Kjærvik Kveane: Tlf: 57 68 57 13
  • Hafslo, Ruth Karin Kvam: Tlf: 57 68 58 02