Eldrerådet
Leiar i eldrerådet, Johannes Lad, er talsrepresentant for bebuarar på sjukeheim eller anna buform med heildøgns pleie i Luster kommune.

Kontaktinformasjon:
Johannes Lad
Lustravegen 1536,
6873 Marifjøra
Tlf. 57687256, 91751008

Brukarutval
Jostein Melheim leiar kommunens brukarutval som består av fleire brukarrepresentantar.

Kontaktinformasjon:
Jostein Melheim
Høgisvegen 220
6873 Marifjøra
Tlf. 918 67 604

Pasient- og brukarombodet varetek behova, interessene og rettstryggleiken til pasientar og brukarar og arbeider for å betre kvaliteten i helse- og omsorgstenesta. Du kan kontakte pasient- og brukarombodet dersom du treng råd og informasjon om rettane dine. Du kan òg få hjelp dersom du vil nytte klageretten. Alle fylke har eit pasient- og brukarombod. Du finn informasjon om dei på www.pasientombudet.no. Pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane har telefonnummer 57 82 11 00, e- post sf@pobo.no.

Pasient og brukarombodet i Sogn og Fjordane