Det vart felt 659 hjort, 6 rådyr og 5 elg  i Luster kommune.  Det er 12 dyr færre enn i toppåret 2017.


Dei felte hjortane fordelar seg på fylgjande kategoriar:

Eldre kolle: 140

Eldre bukk: 124

Ungkolle: 65

Spissbukk: 87

Hokalv: 128

Hannkalv: 115


Sett hjort-tala er ikkje klare enno, kjem tilbake til desse seinare.

Nedanfor er ei oversikt som syner tal felte hjort pr.år sidan 1995 i Luster kommune

Hjortejakt 2023 diagram.jpg