Prisen er på 30 000 kr, og skal heidre nokon som har gjort ein ekstra innsats anten det siste året eller over tid, ved å formidle eller ta i bruk løysingar som er klima- og miljøvennlege. Løysingane må òg fremje naturmangfald. 

Kven kan få prisen?

Gardbrukarar, skogbrukarar, mindre organisasjonar, kommunar, næringsverksemder og FoU-verksemder, lag og andre former for fellestiltak og samarbeid som har vist særleg god innsats kan få prisen.

Alle kan nominere kandidatar.

Døme på god innsats kan mellom anna vere

  • arbeid med karbonbinding
  • reduksjon av klimagassutslepp
  • klimatilpassing
  • målretta arbeid med jord og skog
  • forbetring av vasskvalitet
  • gjenvinning og reduksjon av avfall
  • styrking av naturmangfald
     

Gå til fylkeskommunen si side for meir informasjon og nominering av kandidat