I tidlegare tider var det mykje beitedyr i dalen om somrane, og ein del av arealet var slåttemark. I dag er det lite menneskeleg aktivitet her; ingen husdyr beitar og gardane er ikkje lenger i drift.

Myrar kan klassifiserast etter ein gradient frå fattigmyr til rikmyr, der det største artsmangfaldet, og dei mest sjeldsynte artane, er å finna på rikmyrane. Skilnaden ligg i om myra får tilførsel av mineralrikt grunnvatn eller om det mest berre er det næringsfattige regnvatnet som bløyter torva. Det meste av arealet i Yngsdalen er fattigmyr med dominans av bjønnskjegg Trichóphorum cespitósum, snøull Erióphorum scheuchzéri, sveltstorr Carex pauciflóra, blåtopp Molínia caerúlea med fleire. Litt oppe i lisidene finst det nokre rikare parti kring kjeldeframspring.

Du er velkommen til å ta deg ein tur i reservatet! Du kjem deg enklast dit med båt over Veitastrondsvatnet og derfrå langs sti via høgdegardane i Yngsdalen. Som privatperson har du lov å slå opp telt og brenna bål i reservatet (organiserte arrangement krev særskilt løyve etter søknad). Vernet er heller ikkje til hinder for jakt og fiske. Men ver omsynsfull i høve dyre- og plantelivet i området, og legg ikkje att spor etter deg, heller ikkje søppel. 

Meir informasjon, verneforskrift og kart på Statsforvaltaren si side