Hovudføremålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utvida bustadfelt i tråd med kommuneplanen sin arealdel 2019.

Planen skal utformast som ein detaljert reguleringsplan jf. Pbl § 12-3. Aktuelle reguleringsføremål er bygningar og anlegg, grønstruktur og samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.

Spørsmål om planarbeidet kan rettast til Luster kommune, v/ planleggjar Cristina Grillo, tlf. 948 01 772, e-post: cristina.grillo@luster.kommune.no


Saksdokument og innspel

Her kan du lesa saksdokumenta og senda inn innspel

Innspel kan eventueltsendast  på e-post til postmottak@luster.kommune.no  eller pr. post til postboks 77, 6866 Gaupne.