Innvandrarar mellom 55 år og 67 år har rett, men ikkje plikt til å ta del i opplæringa.

Opplæringa er gratis for dei med rett og plikt til opplæring i inntil 3 år. Arbeidsinnvandrarar må betala for undervisninga.

Norskopplæringa tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap til alle som til ei kvar tid har rett til slik opplæring. Tilbodet omfattar nybusette flyktningar, asylsøkjarar og innvandrarar som treng norskopplæring.

informasjon om norskkurs og fristar finn du på norskopplæringa si Facebook-side