Heimesjuekepleie blir tildelt til dei som treng bistand i eigen heim grunna akutt eller kronisk sjukdom, kognitiv svikt og / eller funsksjonsnedsetting. Tenesta skal ikkje overta funksjonar som tenestemottakar sjølv kan utføra, men bidra til å oppretthalda og betra tenestemottakar sitt funksjonsnivå slik at vedkommande kan bu heime lengst mogleg.

For å få heimesjukepleie må ein bu eller opphalda seg i kommunen. Tenesta er gratis.

Søk heimesjukepleie her

Har du spørsmål om tenesta kan du kontakte einingsleiar:

  • Luster, Liv Norunn Hunshamar: Tlf. 57 68 25 02
  • Gaupne, Tone Kjærvik Kveane: Tlf: 57 68 57 13
  • Hafslo, Ruth Karin Kvam: Tlf: 57 68 58 02