illustrasjon kreftkoordinator.jpg

Tilbodet om kreftkoordinator skal vere eit lågterskeltilbod, der både pasient og pårørande kan ta direkte kontakt. Kreftkoordinator kan kontaktast i alle fasar av sjukdomen og Luster kommune har eigen koordinatortelefon som vert sjekka jamnleg.

Kontaktinfo kreftkoordinator:
Sjukepleiar Marit Eide Melheim
Tlf.: 458 75 435