Ved inngrep nemnde i forskrifta må det evnt. søkast dispensasjon frå "forskrift om areal - og kulturlandskapstilskudd." For andre inngrep bør det gjevast melding om tiltak. Med mindre kommunen samtykker, kan foretak som motter produksjonstilskudd ikkje foreta inngrep som er av betydning for kulturlandskapet. Som inngrep reknast ikkje tiltak som må sjåast på som normal skjøtsel av eigedomen.