Til planlegging av samdriftsfjøsar og driftsbygningar på einskildbruk vert det ytt planleggingstilskot på 75% av godkjent kostnad, inntil kr 50 000 i tilskot pr. prosjekt.