Som nydyrking reknar ein fulldyrking og overflatedyrking av udyrka mark eller gjenoppdyrking av jordbruksareal som har lege unytta i over 30 år. Opparbeiding av overflatedyrka mark til fulldyrka mark vert ikkje rekna som nydyrking.

Kommunen henter inn uttale frå aktuelle instansar. Søknaden skal vurderast med særleg vekt på kva verknader tiltaket kan få for natur - og kulturlandskapsverdiar. Det skal leggast vekt på styrking av driftsgrunnlaget for driftseininga og om tiltaket legg til rette for drifsmessig gode løysingar.

Nydyrking av areal over 300da kan ikkje godkjennast med mindre tiltaket er konskvensutgreidd, jmf. Plan - og bygningslova.
 

Søknadsskjema: Godkjenning av plan for nydyrking