Samarbeidsprosjekt for oppsetjing av sperregjerde over lengre strekningar kan støttast med tilskot frå kommunen. Tilskot vert individuelt vurdert for kvar einskild søknad og kan koma i tillegg til ev. statstilskot etter ordninga for organisert beitebruk.  

Ikkje eige søknadsskjema. Søknad skal innehalda kostnadsoverslag og kart med innteikna gjerdestrekning.