Kommunen kan òg setje vilkår om buplikt på andre landbrukseigedomar, i samband med konsesjonshandsaming. For meir informasjon sjå  https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/boplikt-info