Kommunen kan òg setje vilkår om buplikt på andre landbrukseigedomar, i samband med konsesjonshandsaming. For meir informasjon sjå  https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/boplikt