Nytt for 2019:

Som fylgje av jordbruksavtalen 2018 – 2019 kan kommunane no løyve SMIL-midlar til søknad om tilskot til etablering av dekke for å hindre nedbør i eksisterande gjødsellager. (Nye lager for å auke lagerkapasiteten kan ha moglegheit til å utløyse tilskot på inntil 20 % frå Innovasjon Norge, avgrensa til 100 000 kr. Ombygging og nybygg av gjødsellager er eit prioritert tiltak for Innovasjon Norge Vestland).

Luster kommune sin SMIL-strategi 2017 - 2020

 
Søknadsfrist: 1. april og 15. september 
 
 
Målgruppe:

Det kan løyvast tilskot til føretak der det går føre seg ein tilskotsberettiga produksjon på landbrukseigedomen og som oppfyller vilkåra i forskrift om produksjonstilskot og i forskrift om gjødselplanlegging. Dersom areala vert leigd bort må søkjar kunne dokumentere at desse vilkåra er oppfylt.

Kva tiltak kan du søka støtte til?

Luster kommune har fylgjande prioriteringar for bruken av SMIL- midlar i 2017-2020:

Prioritet 1:

 Restaurering av eldre støshus og støsmiljø

 Restaurering av løer

 Restaurering/ rehabilitering av steingardar og bakkemurar

 Rydding av slåtte- og beitemark

 Restaurering av gamle ferdselsvegar knytt til jordbruk

 Tiltak som hindrar/reduserer ureining (til dømes gjenåpning av bekkelukkingar, etablering av vegetasjonssoner for rensing og beskyttelse av jordbruksareal, takdekke til gjødsellager, tiltak for å hindre avrenning frå husdyrgjødsel i utekveer og samleplassar for beitedyr, avrenning frå rundballar og liknande.

Prioritet 2:

 Andre kulturhistorisk verdifulle bygningar knytte til gardsdrift

 Tiltak som bidreg til å ta vare på biologisk mangfald i Luster kommune

 Utarbeiding av skjøtselsplanar for spesielt verdifulle område

Prioritet 3:

 Tiltak som bidreg til auka allmenn kjennskap til husmannsvesenet

 Fjerning av forvilla førekomstar av framande artar

 Tiltak på hus som er i bruk til bustad skal nedprioriterast, men ikkje utelukkast.

Det skal normalt ikkje gjevast tilskot til rekonstruksjon av bygningar som ligg nede. Det kan gjerast unnatak i særlege høve, til dømes dersom tufta utgjer ein del av eit gamalt bygningsmiljø som er særleg autentisk.

 

For alle tiltak:
Søkjarar som har rett på produksjonstilskot med tiltak på eige bruk eller leigejord skal prioriterast framfor andre søkjarar. I vurderinga legg me vekt på tiltaket sin ålmenne verdi i form av synleggjering/tilgjengeleggjering av kulturlandskapskvaliteten det er snakk om. Dersom tiltaket er knytt til eit nasjonalt, regionalt eller lokalt verdifullt natur- og kulturlandskap, skal dette også vektleggjast i vurderinga.
 
Det vert ikkje gjeve tilskot til prosjekt som er igangsette eller avslutta på søkjetidspunktet.
Ein søkjar kan ikkje ha to prosjekt samstundes.
 
Slik søker du
  1. Ta gjerne kontakt med kommunen fyrst dersom du er i tvil om prosjektet ditt kvalifiserer til tilskot.
  2. Send søknad via Altinn med vedlegg. Aktuelle vedlegg er kart (gjeld særleg tiltak i beitemark og på gamle vegar), kostnadsoverslag, foto, beskriving av objekt og prosjekt, mv.
  3. Synfaring saman med sakshandsamar.
  4. Saka vert handsama av plan- og forvaltningsstyret, og du mottek brev om utfallet
  5. Du melder til sakshandsamar når prosjektet er ferdig eller med spørsmål undervegs.
  6. Pengane vert utbetalt etter at du har levert ei kort ferdigmelding saman med dokumentasjon på kostnader/arbeidsinnsats, samt synt fram prosjektet i ei sluttsynfaring med sakshandsamar. (Det er mogleg å få delutbetalingar undervegs).