Kven kan hjelpe meg? Kva finst av hjelp? Kva gjer eg om eg vert bekymra for ein elev på skulen min? Kva gjer eg om eg ser at nabojenta har det vanskeleg? Dette er spørsmål som du får svar på i Luster kommune sin nye digitale modell som du finn nedanfor. Modellen skal vere til hjelp for alle innbyggjarane i Luster samt tilsette som jobbar med barn og unge. Klikk på sirklane for å kome til dei ulike områda, og vidare på overskrifta som kjem opp.

Er det grunn til å tru at eit barn er utsett for vald eller overgrep ta direkte kontakt med: 

Du kan og ringe politiet eller Sogn barnevern for råd og rettleiing
 

Blå_17x60

Les meir om SABU modellen

Om modellen
I Luster kommune har me som mål at alle barn og unge skal vekse opp i eit godt og trygt miljø. For å legga til rette for dette har me laga ein modell med utgangspunkt i eit tre. Treet viser at samarbeid på tvers av tenester og nivå i kommunen er avgjerande for at me saman skal fange opp og sikre ei god oppfølging av utsette barn og unge med deira familiar i ein tidleg fase​. Røtene på treet symbolisera kommunenivå, stammen einingsnivå, og trekruna individnivå. Trykker du på dei ulike ikona i trekruna vil du finna svar på ulike spørsmål, til dømes kven du kan kontakte og korleis du går fram om du er uroleg for eit barn eller ungdom. Her ligg det og aktuelle nettstader og filmar. Trykker du på ikona i stammen finn du m.a. informasjon om tenestetilbodet og om ulike tverrfaglege samarbeidsgrupper. På ikona i røtene ligg det m.a. informasjon om kva rammer som gjeld og korleis me har valt å leggje til rette for arbeidet med barn og unge i vår kommune.  

Treet symbolisera at me alle har eit ansvar og er ein viktig del av barn og unge sitt liv.

Det er oppretta ei prosjektgruppe som består av tilsette i dei ulike tenestene: Oddbjørg Ese (pedagogisk konsulent) , Anne Helen Strandabø (helsestasjon), Linda Røhme (skule), Per Rune Joranger (barnehage), Trine Anita Systad (NAV), Randi Kalstad (psykisk helseteam), Ingunn Breili (barnevern), Anniken Meisterplass (ruskonsulent), Liv Endresen (flyktningtenesta), Anita Kjørlaug (frivilligsentralen) og Olfert Øvrebø (kommunepsykolog).

Modellen er under utvikling og me ynskjer innspel og tilbakemelding, så ikkje nøl med å ta kontakt med prosjektgruppa eller prosjektleiar Marte Kvisterø Krogstadmo. E-post: marte.krogstadmo@luster.kommune.no  


Rød3_52x60.png  Individnivå: (klikk på overskriftene under for å opne innhaldet)

rød_17x60

For deg som er under 18 år

Banner Gut som er lei seg

Når ting blir vanskeleg kan det verke som om heile verda er imot deg og at du er den einaste som har det sånn. Det kan vera mange ting som er vanskeleg å handtere, då er det viktig å vite at det er mange som vil hjelpa deg. I Luster finst det mange vaksne du kan snakke med om det du er uroleg for, tankar, kjensler og trivsel anten det gjeld deg sjølv, vener eller familie. Det er lurt at du snakkar med nokon av desse slik at du kan få hjelp. Nedanfor kan du finne ut av kven du kan kontakte, sjå ulike filmar og få gode råd.

Om du har god kontakt med ein vaksen, kan ho eller han hjelpa deg eller finna rett person i kommunen du kan snakka med. Derfor kan du gå til den du tykkjer det er lettast å snakka med.

Alle som arbeider med barn og unge har teieplikt. Det vil seia at det du fortel ikkje vert sagt til nokon andre utan at du veit kven som får informasjon og kva informasjon som vert gitt. 

Musikkvideo om alarmtelefon

 

Svar på ulike spørsmålNettressursar

 

Treng du hjelp? Eller lurar du på om andre treng hjelp? 

 

 

Me vil gjerne at du kontaktar barneansvarleg ved helsestasjon ved å ringe:

57 68 56 05 

 

 

Du kan og snakke med nokon på alarmtelefonen for barn og unge på tlf: 116 111

Dei har ope heile døgnet. 

 


Det aller viktigaste er at du snakkar med nokon.  

 

Andre du kan snakke med:

 

Ungdomslos- Armando Navarro, tlf: 45 97 95 59

Helsesøster på skulen

Gaupne skule,

Berit Skjerdal, tlf: 45 87 80 44

Luster ungdomsskule:

Jorun Ødegård, tlf: 47 80 82 60

Hafslo barne- og ungdomsskule:

Henny Haugane, tlf: 45 87 80 43

Luster, Skjolden og Jostedal oppvekstsenter:

Jorun Ødegård, tlf: 47 80 82 60

Indre Hafslo og Solvorn oppvekstsenter:

Berit Skjerdal, tlf: 45 87 80 44 

 

Helsestasjon for ungdom,

tlf: 57 68 56 05

Skulehelsetenesta- Sogndal vidaregåande skule,

tlf: 41 56 12 55

Sogn barnevern,

tlf: 97 50 60 95 (dagtid)

Barnevernvakta i Luster kommune,

tlf: 97 50 60 95 (dagtid)

tlf: 40 02 29 88 (kveldstid, helger og feriar) 

Fastlegen,

tlf: 57 68 56 00

Mobbeombodet i Sogn og Fjordane,

tlf: 91 87 90 92

Diakon- Luster kyrkjelege fellesråd,

tlf: 91 77 64 16

Politiet,  

02800

 

 

​Hjelpetelefonar du kan ringe:​

Alarmtelefon: 116 111 (Gratis, open heile døgnet)

Kors på halsen: 800 333 21 (Gratis, open man-fre, kl. 14-22)

Vold- og overgrepslinjen: 116 006 (Gratis, open heile døgnet)

BARsnakk (Chatteteneste for deg som har ei mor eller ein far med rusproblem)

Oversikt over alle hjelpetelefonar

 

​Tilbod for barn og unge 

Ungdomslos

Rask psykisk helsehjelp i Luster

Er du over 16 år og har angst, depresjon, søvn- og/eller rusproblem

"Familiar som bur i to hus"

Familiekontoret i Førde arrangerer grupper for barn og unge med skilte foreldre 

 

Dine rettigheiter

Barn si rett til medverknad

Når er du gamal nok?

Barneloven

Barnekonvensjonen

 

Nettvett

Tenk deg om før du tek, har eller deler bilde

Er det delbart? Sjå film

Delbart? Spørsmål og svar 

Nettvett

Gode råd om nettvett

For råd og hjelp sjekk Slettmeg.no eller Kors på halsen

 

Har du psykiske plagar?

Informasjon om angst

Informasjon om depresjon

 

Er du bekymra for ein ven?

Uroar du deg for ein ven/veninne/klassekamerat?

Har ein ven fortalt deg om eit overgrep?

Spørsmål og svar om å melde frå til barnevernet

 

Har du det vanskeleg heime?

Drikk mamma eller pappa?

Er mamma eller pappa sjuke?

Har ein av foreldra dine psykiske problemer

Krangla foreldra dine?

Skilsmisse

Opplever du vald heime?

 

Kropp og seksualitet

Lurer du på noko om kropp og sex?

Kva er seksuelle overgrep?

Har du vore utsett for overgrep? 

 

Mobbing og utestenging

Blir du mobba?

Føler du deg utestengt?

Mobbeombod i Sogn og Fjordane

Få hjelp mot mobbing

Skulemiljø 

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: "Ein trygg skuledag utan mobbing"

 

 

Nettstader:

Ung.no

Barneombodet

Barn av rusmisbrukere 

Når mamma eller pappa rusa seg

Filmar:

Film om alarmtelefon for barn 7-12 år

Film om alarmtelefon for ungdom 13-18 år

Har du ein vond hemmelegheit?

Film om Sara 5 år (mamma drikk)

Film om Alex 16 år (pappa drikk)

Filmen «Kven kan hjelpa Jesper»

Film om familierådet og barnevernet

Film om barneombodet

Film om dine rettigheiter

rød_17x60

Føresette

Banner - Mor med to barn

Føresette er dei viktigaste personane i barn og unge sitt liv. Dei er barnet sitt anker i tilværa. Føresette skal gi barn og unge omsorg og omtanke, juridisk sett inneber ansvaret at ein pliktar å forsørgje og oppdra barnet på ein forsvarleg måte. Barn har etterkvart som det vert eldre rett til å vera med på avgjersler omkring personlege høve.

Livet byr på ulike utfordringar som kan gjere dette ansvaret vanskeleg. Det er lett å få dårleg samvit og føle at ein ikkje strekker til som føresett. Når man slit kan det vere vanskeleg å søke hjelp av andre. Mange opplev det som eit nederlag å ikkje klare alt sjølv. I staden for å søke hjelp held ein problema for seg sjølv. Men hugs at det er eit teikn på styrke at du søker hjelp. Det er mange i Luster som kan hjelpe og støtte deg. Nedanfor finn du informasjon om kven du kan ta kontakt med og anna informasjon som kan vere til hjelp for deg som føresett.

Vennskap førebygger mobbing og vi vaksne kan spele ein avgjerande rolle som brobyggar mellom barn, om vi berre er litt oppmerksame og inkluderande, sjå filmen: "Vennskap mot mobbing"

Svar på ulike spørsmålNettressursar

Mistenker du at eit barn eller ein ungdom vert utsett for vald eller overgrep ta direkte kontakt med:

Politiet: 02800 (ope heile døgnet)

Sogn barnevern: 57 62 97 30 (dagtid)

Barnevernvakta i Luster kommune:

97 50 60 95 (dagtid) 

40 02 29 88 (kveldstid, helger og feriar)

Er du uroleg for eit barn, ein ungdom eller ein familie kan du få hjelp til korleis du skal gå fram av tilsette i kommunen. Ved at du tek kontakt, kan du bidra til at den/dei det gjeld får den oppfølginga og hjelpa dei treng. 

Me vil gjerne at du tek kontakt med helsestasjon på tlf: 57 68 56 05

Du kan og ringa politiet eller Sogn barnevern for råd og rettleiing.

 

Ta kontakt om du ynskjer nokon å snakke med:  

Tilsette i barnehagen

Tilsette på skulen

Helsesøster på helsestasjon

Skulehelsetenesta

Skulehelseteneste- Sogndal vidaregåande skule

Fastlegen

Legevakt

Familievernkontoret i Sogndal

Psykisk helseteam og kommunepsykolog

Ruskonsulent

Kreftkoordinator

NAV

Sogn barnevern

Krisesenteret i Sogn og Fjordane

Fysioterapeut

Luster frivilligsentral

Frisklivssentralen Sogn

Mobbeombodet i Sogn og Fjordane

Diakon- Luster kyrkjelege fellesråd

Sjå under "tenestetilbod og tiltak" for meir informasjon om hjelpetilboda i kommunen

 

Førebyggjande tiltak i kommunen

"Familiar som bur i to hus" 

Familiekontoret i Førde arrangerer grupper for barn, unge og føresette hausten 2018 /våren 2019

Foreldrekurs- COS

Rask psykisk helsehjelp (RPH)

"Kule krabatar leikar"

"ALLEMED" 

"Juleglede"

"Ungjobb"

PIS

 

Utsette barn og unge

Kvifor det er viktig å fange opp utsette barn og unge

Uroar du deg for eit barn?

Kva signal bør eg sjå etter?

Kan me sjå at barn har det vanskeleg? 

Korleis snakkar eg med barnet mitt?

Kva kan du gjere om du kjenner nokon som er utsett for vald eller overgrep?

 

Barn som pårørande

Når barn er pårørande

Korleis møte barn som pårørande

 

Rettar og plikter

Barnekonvensjonen

Rett til medverknad

Mobbeombodet i Sogn og Fjordane

Prosedyre opplæringslova § 9A: Elevane sitt skulemiljø

Skulemiljø i Luster kommune

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: "Ein trygg skuledag utan mobbing"

Guide til foreldre med barn som ikkje har det bra i skulen

Regelverket i grunnskulen

PP tenesta og spesialpedagogisk hjelp 

Spesialpedagogisk hjelp- rettleier

Læreplanverket

Søknad om hjelpetiltak til barnevernstenesta

Melde frå til barnevernet 

Foreldre må ikkje vera redd for å seie ifrå (FUB)

Rett til intensiv opplæring 1.-4. trinn

 

Foreldrerolla

Foreldrerolla

Dei stille barna

Blir du ofte sint på barnet ditt?

Barn som har opplevd samlivsbrot/har foreldre som ikkje bur saman

Skilsmisse

 

Samarbeid mellom heim og barnehage/skule

Heim-skule samarbeid

Samarbeid med skulen - råd til foreldre

Foreldrebetaling

Foreldrerepresentantar i skulen

Barnehagemiljø

Samarbeid mellom heim og barnehage

Barnehagestart

Nettstader

Alarmtelefon

Pårørande rettleiar

Når barn og unge blir mobba

Vald mot barn

Vald i nære relasjonar 

Ungdom og rus

Barn og digitale media

Dette bør føresette vite om Snapchat

Hefte for deg som som er avhengig av rus

Melde frå til barnevernet

Vaksne for barn 

Ung.no 

Dubestemmer.no- om personvern, nettvett og digital dømmekraft

Barnehage.no 

Udir.no

Foreldreutvalet for barnehagar

Foreldreutvalet for grunnskulen

Filmar

Film om familierådet og barnevernet

Film om Sara 5 år (mamma drikk)

Film om Alex 16 år (pappa drikk)

Filmen «Kven kan hjelpa Jesper»

rød_17x60

Barn som pårørande

Banner søsken

Framgangsmåte - Barn som pårørande (diagram)

Prosedyre: "Barn som pårørande"

Brosjyre "Barn som pårørande" 

Samtykkeskjema

Barn får med seg meir enn det me vaksne trur, sjølv om me prøver å skjerme dei frå noko me trur dei ikkje har godt av eller noko me ikkje ynskjer barn skal vite.

Svar på ulike spørsmålNettressursar

Døme på kva barn kan legge merke til:

Stemmen og ansiktsuttrykkene til mamma er annleis

Pappa er heime frå jobb

Mamma går ut av rommet når ho snakkar i telefonen

Storesyster held seg mest for seg sjølv

Folk rundt familien oppfører seg annleis

Vanlege reaksjonar

Barn og unge reagerar på ulike måtar når dei opplev sjukdom eller avhengigheit i eiga familie. Nokon er nysgjerrige og aktive, mens andre er meir roleg og stille. Andre søker seg vekk frå det som skjer. Alle er vanlege reaksjonar og måter å vere på. Barna sine reaksjonar er vanlege måtar å mestre på. Dei tenker og gjør ting for å føle seg trygge, tilpassa seg og for å laga seg forklaringer på kva som skjer. Når barn og unge laga forklaringar på eiga hand, stemmer dei ikkje alltid med verkelegheita. Forklaringane er uansett viktige fordi dei gir meining for barna, sjølv om dei ikkje alltid verkar like fornuftige for oss vaksne. 

Døme på vanlege reaksjonar hjå barn: 

Tankar: Kva kjem til å skje? Blir han eller ho frisk igjen? Er det mi skuld?

Kjensler: Sinne, bekymring, uroleg (endrer åtferd), beskyttande, stille, hjelpsom, passiv, trekk seg unna. 

Dei minste barna kan bli urolege, søke bekreftelser eller gi opp å få kontakt med foreldra.

Ver merksam på reaksjonar hjå barn som varer over tid. Det kan vere lurt å søke hjelp dersom barnet:

får kroppslege plagar som hovudverk eller mageknipe

isolera seg

endrar oppførsel i barnehage/skule

slutter å leike

slutter å ta med vener heim

blir overdrevent føyeleg

skulker skulen

Kva treng barn og unge?

Openheit når nokon i familien er sjuke

Å vere ein del av fellesskapet

Å vite og forstå

Rutinar og føreseielegheit

Gode arenaer utanfor familien

Anerkjenning, barn treng å vite at deira måte å handtere situasjonen på er ok.

Nettstader

Norsk helseinformatikk: "Når barn er pårørande"

Norsk elektronisk legehåndbok: "Barn som pårørande" 

"Barn som pårørande" (Rundskriv IS-5/2010)

Barns beste, nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørande

 

Barn av rusmisbrukere (BAR): barsnakk.no 

Kreftlinjen: 21494921 Snakk med kreftforeningen om rettigheter og muligheter

Kors på halsen (Røde kors): korspahalsen.no

Pårørendesenteret: parorendesenteret.no

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse: lpp.no

BarnsBeste: BarnsBeste.no

Mental helse: mentalhelse.no

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk: motstoff.no

Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS): nettros.no

 

rød_17x60

Ven / trenar / nabo / fritidsleiar / frivillige organisasjonar

Banner Barn i tulipanåker

Vi veit at vaksne som bryr seg om eit barn som har det vanskeleg, kan vera avgjerande for korleis det går med barnet i framtida. Du kan vera den eine som ser. Det finns ikkje vanskelege barn, men barn som har det vanskeleg. Me som arbeider med barn og unge i Luster kommune vil gjerne hjelpe og samarbeide med deg for at alle barn og unge i kommunen skal få ein trygg og god oppvekst. Her finn de nyttig informasjon om kven du kan kontakte viss du er uroleg for eit barn eller ungdom, samt gode råd som kan vera til hjelp.

Vi er mange som ser, det er først når vi snakkar saman om det vi ser at vi kan gjere ein skilnad. Sjå filmen: "Vaksne skapar vennskap- saman". 

Svar på ulike spørsmålNettressursar

Mistenker du at eit barn eller ein ungdom vert utsett for vald eller overgrep ta direkte kontakt med:

Politiet: 02800 (ope heile døgnet)

Sogn barnevern: 57 62 97 30 (dagtid)

Barnevernvakta i Luster kommune:

97 50 60 95 (dagtid)

40 02 29 88 (kveldstid, helger og feriar)

Er du uroleg for eit barn, ein ungdom eller ein familie kan du få hjelp til korleis du skal gå fram av tilsette i kommunen. Ved at du tek kontakt, kan du bidra til at den/dei det gjeld får den oppfølginga og hjelpa dei treng. 

Me vil gjerne at du tek kontakt med helsestasjon på tlf: 57 68 56 05

Du kan og ringe politiet eller Sogn barnevern for råd og rettleiing.

 

Ta kontakt om du ynskjer nokon å snakke med:

Tilsette i barnehagen

Tilsette i skulen

Helsestasjon

Sogn barnevern

Mobbeombodet i Sogn og Fjordane

 

Korleis kan eg hjelpe?

Er du uroleg for eit barn? 

Venen min har det vanskeleg, korleis kan eg hjelpe?

Kvifor det er viktig å fange opp utsette barn og unge

Kva signal bør eg sjå etter?

Korleis snakkar eg med barn?

Samtaleguide for deg som møter barn som pårørande i din kvardag

Når barn er pårørande

Kan me sjå at barn har det vanskeleg?

Kva kan du gjera om du kjenner nokon som er utsett for vald eller overgrep?

Mykje alkohol og rus i heimen?

Melde frå til barnevernet

 

Gode råd til trenarar i barneidretten

Sjå: å bli lagt merke til og hugsa på, blir opplevd som verdifullt. Ha augekontakt, og bruk namnet til barnet med respekt.

Lytt: Lytt til kva barnet/ungdommen fortel deg, og anerkjenn barnet/ungdommen si oppleving utan å avbryta eller korrigera. 

Gi: Å gi handlar om å vera inkluderande. Sjølv i konkurranseutsette aktivitetar er det mogleg å sjå ein styrke i alle. 

Forstå: Vis interesse. Ein vaksen som forstår. Tør å spørja korleis eit barn/ungdom har det- og toler svaret. 

Sett grenser: Barn blir trygge når vaksne er trygge og tydelege. Vis omsorg gjennom å setta grenser og vera rettferdig. 

Ver ein god rollemodell: Barn/ungdom speglar oss i alt vi gjer. Ver eit raust og inkluderande forbilde som handtera ueinigheit og at nokon er annleis. 

 

 

Nettstader

 

Barneidrett

Trenervett

Trenere i barneidretten

"ALLEMED"

Alarmtelefon

Vaksne for barn

Udir -Nullmobbing

Rettigheitplakaten

Vald mot barn

Melde frå til barnevernet

Filmar

Film om alarmtelefon

Film om Sara 5 år (mamma drikk)

Film om Alex 16 år (pappa drikk)

Filmen «Kven kan hjelpa Jesper?»

Film om familierådet og barnevernet

  

 

 

rød_17x60

For deg som arbeider med barn og unge

Banner Auge til eit barn

Vi har alle eit vaksenansvar. Eit ansvar for å passe på. For å sjå. For å tilby ei trygg hand når det trengs. For å vera vaksne for barn.

Vi er mange som ser, det er først når me snakkar saman om det vi ser at me kan gjere ein skilnad. Sjå filmen: "Vaksne skapar vennskap- saman". 


"Sabu-treet" fokuserer på at tilsette skal bli gode på å sjå og følgja opp barn, unge og familiar ein er uroleg for. Det er ulike situasjonar og symptom hjå barn, ungdom og familiar som gjev grunnlag for uro. Er du som tilsett/fagperson uroleg, er du pålagt å følgja dette opp for å sikra at dei det gjeld får den støtta og hjelpa dei treng. Nedanfor får du informasjon og hjelp til kva du skal gjere i situasjon du står i. 

 

  

Mistenkjer du at eit barn eller ein ungdom vert utsett for vald eller overgrep ta direkte kontakt med:

Politiet: 02800 (ope heile døgnet)

Sogn barnevern: 57 62 97 30 (dagtid)

Barnevernvakta i Luster kommune:

97 50 60 95 (dagtid)

40 02 29 88 (kveldstid, helger og feriar)

Du kan og ringa politiet eller Sogn barnevern for råd og rettleiing.

 

Er du bekymra for eit barn, ungdom eller ein familie? 

Forpliktande samarbeid når me er bekymra

Rettleiar: "Frå bekymring til handling"

Kvifor det er viktig å fange opp utsette barn og unge 

Kva skal eg sjå etter? Friskfaktorar 

Kva signal skal eg sjå etter? Risikofaktorar

Kva kan du gjere om du kjenner nokon som er utsett for vald eller overgrep?

Melde frå til barnevernet, offentleg tilsett

Meldeskjema til barnevernet

Usikker om du skal melde til barnevernet eller ikkje?

Sogn barnevern har open konsultasjonstime for samarbeidande tenester kvar torsdag kl.14.00

Drøfting av saker, anonymt utan samtykke

Rettleiing knytt til ulike tema eller i einskild sak

 

Kva ansvar og plikter har du som arbeider med barn og unge i Luster kommune

Teieplikt

Opplysningsplikt

Tilvising- /meldeskjema til barnevernet

Opplysningsrett

Samtykke

Barn si rett til medverknad

Plikt til samarbeid

Prosedyre for Opplæringslova § 9A Elevane sitt skulemiljø 

Ordens- og åtferdsreglar for grunnskulane i Luster 

Intensiv opplæring 1.-4.trinn

Skulemiljø

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: «Ein trygg skuledag utan mobbing»

Søknad om hjelpetiltak til barnevernstenesta  

Framgangsmåte- incestsaker/mistanke om seksuelle overgrep/vald mot barn

 

 

Verktøy i arbeidet med barn og unge​

Kartleggingsskjema for barneperspektivsamtalar (NAV) 

Motiverande samtalar

Psykologisk førstehjelp

TWEAK- Kartleggingsverktøy

EPDS- skjema

COS- foreldrerettleiing

Marte Meo

Marius Mus

Tuning in to kids

Åtferdsvanskar, ulike metodar

Funksjonell familieterapi

PMTO

Avdekkande samtalar: Den dialogiske samtalemetoden

 

Rettleiingsmateriell

Snakke med barn

Korleis snakkar eg med barn og unge?

"Snakketøyet": For å trygge vaksne og barn når foreldre er sjuke

KoRus- Sør: "Den nødvendige samtalen" med foreldre

Råd til gjennomføring av samtalar med barn og foreldre

Hjelp til deg som arbeider med barn med nedsett funksjonsevne: å avdekke, handtere omsorgssvikt, vald og overgrep

 

 

Samarbeid mellom heim og skule/barnehage

Brukarmedverknad

Kva er heim-skule samarbeid?

Råd til korleis du får til eit godt foreldresamarbeid

Utviklingssamtale med foreldre

Foreldremøte i skulen

Foreldrerepresentantar i skulen

Foreldre og barnehage

 

Samarbeid med andre

Tenesteskildring Sogn barnevern

Samhandling med samarbeidande tenester- Tiltak

PPT og barnehage

Barnevern og barnehage

Grunnskule og barnehage

Barnevern og skule

PPT og skule

Skulehelseteneste og skule

Arbeidsliv og skule

Vidaregåande skule og NAV

Mobbeombodet i Sogn og Fjordane

 

Nettstader

"Eg veit" Valdsførebyggande og livsmeistrande opplæring i barnehage og skule

"Snakke med barn" Samtalehjelp til deg som er bekymra for eit barn

Barn som pårørande-rettleiar

Barnekonvensjonen

Vaksne for barn

Vald mot barn- Politiet.no 

Du bestemmer.no- om personvern, nettvett og digital dømmekraft

Utdanningsdirektoratet si informasjonsside til barn, unge og føresette om mobbing og rettar

Utdanningsdirektoratet

Foreldreutvalet for grunnskulen 

Filmar

«Frå bekymring til handling» av RVTS- VEST

"Barneperspektivet i samtale med føresette"

"Den første samtalen med føresette"

Film om Sara 5 år (mamma drikk)

Film om Alex 16 år (pappa drikk)

Filmen "Kven kan hjelpa Jesper?"

"Når barnet har det vanskeleg"

"Utviklingssamtalen

"Jaget etter å prestere"

"Foreldre sine forventninger til skulen"

"Støtte å myndiggjera foreldre"

"Å mestre livet"

Film om familierådet og barnevernet

Mobbing i barnehagen

 

 

Kontaktinformasjon for aktuelle tenester for barn, unge og familiar 

Diakon- Luster kyrkjelege fellesråd

Ergoterapi

Familievern/krisesenter

Familievernkontoret i Sogndal

Flyktningtenesta

Frisklivssentralen

Frivilligsentralen

Fysioterapi

Helsestasjon

Helsestasjon for ungdom

Kreftkoordinator

Legetenesta

Legevakt

Luster legekontor

Luster tannklinikk

Mobbeombodet i Sogn og Fjordane

NAV

Politi

PPT

Psykisk helseteam og kommunepsykolog

Rusteneste

Skulehelsetenesta

Sogn barnevern

Sogndal BUP

Ung i Luster


grøn3_52x60.png  Einingsnivå: (klikk på overskriftene under for å opne innhaldet)

grøn_17x60

Tenestetilbod og tiltak

Banner - Jente i løvetann eng

TenestetilbodTiltak

Diakon- Luster kyrkjelege fellesråd

Ergoterapi

Familievern/krisesenter

Familievernkontoret i Sogndal

Flyktningtenesta

Frisklivssentralen

Frivilligsentralen

Fysioterapi

Helsestasjon

Helsestasjon for ungdom

Kreftkoordinator

Legetenesta

Legevakt

Luster legekontor

Luster tannklinikk

Mobbeombodet i Sogn og Fjordane

NAV

Politi

PPT

Psykisk helseteam og kommunepsykolog

Rusteneste

Skulehelsetenesta

Sogn barnevern

Informasjon om Sogn barnevern og deira tiltak

Sogndal BUP

Ung i Luster

0-6 år

Helsestasjon

Opplæringsprogram "tidleg inn"

Foreldrestøtteprogram- COS

ICDP

Barnehage, Skule/SFO

"Steg for steg"

ALLE MED- observasjonsmateriell

"Kule krabatar leikar"

Plan for psykisk helse i region Sogn

Plan for arbeidet med inkluderande barnehage- og skulemiljø i Sogn (IBOS) 

NAV

"Juleglede"

"AlleMed-dugnad"

Politi

Politibesøk for alle 5-6 åringar,

Tema: Vennskap, gode og vonde hemmelegheiter, kroppen min

 

Sogn barnevern

Kartlegging

Samtale med barn (Marius Mus)

Avdekkande samtalar (Den dialogiske samtalemetoden

Kartlegging (Working Model of the Child Interview)

Heimebesøk

Observasjon (Crowell observasjon)

Kompenserande tiltak

Barnehageplass/SFO

Avlastningstiltak

Dekking av fritidsaktivitetar og naudsynt utstyr

Omsorgstiltak

Fosterheim

Institusjon

6-16 år

Helsestasjon

Skulehelseteneste ved alle skular

Plan for skulehelsetenesta

5.kl: Pubertetsutvikling

6.kl: SMISO

10.kl: Samlivsundervisning

Skule/SFO

Pals

Nettvett

Rusmiddelførebyggande arbeid

Psykisk helse

Plan for psykisk helse i region Sogn 

Plan for arbeidet med inkluderande barnehage- og skulemiljø i Sogn (IBOS) 

NAV

"Juleglede"

"AlleMed-dugnad"

"Ungjobb"

Politi

Bekymringssamtale 12-18 år

Politibesøk i 5.klasse

Tema: Vennskap, nettvet, bildedeling, kroppen, rus, mot.

Politibesøk i 8.klasse

Tema: Nettvet, kropp, grenser

Sogn barnevern

Kartlegging

Samtale med barn, ungdom og foreldre (Marius Mus)

Avdekkande samtalar med barn og ungdom (Den dialogiske samtalemetoden) 

Kartlegging av barn, ungdom og foreldre (Working Model of the Child Interview)

Heimebesøk

Observasjon (Crowell observasjon)

Kompenserande tiltak

SFO

Avlastningstiltak

Dekking av fritidsaktivitetar og naudsynt utstyr

Omsorgstiltak

Fosterheim

Institusjon

Frivilligsentral, lag/org. mm

Om Frivilligsentralen 

"FriMoro"

Luster Danseverkstad

MÈNÙ

Blås grønt

 

16-20 år

Helsestasjon

Helsestasjon for ungdom

 

Psykisk helseteam

Rask psykisk helsehjelp (RPH)

 

Sogndal vidaregåande skule

Skulehelseteneste

Oppfølgingsteneste

Rådgjevarteneste

Spesialpedagogikk

Tilrettelagt opplæring

Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) 

Arbeidslivskontakt

Miljøkoordinator

Elev- og læringombodet

 

NAV

"Juleglede"

"AlleMed-Dugnad"

Luster vaksenopplæring

OT-samarbeid

LOOP

Marknadsarbeid

"Ungjobb"

"TreffpUNGt"

 

Politi

Ungdomsoppfølging

Bekymringssamtale

Politibesøk VGS

Politibesøk for russen

Patrulje i sentrum, helg

Sogn barnevern

Kartlegging

Samtale med barn, ungdom og foreldre (Marius Mus)

Avdekkande samtalar med barn og ungdom (Den dialogiske samtalemetoden

Kartlegging av barn, ungdom og foreldre (Working Model of the Child Interview)

Heimebesøk

Observasjon (Crowell observasjon)

Kompenserande tiltak

Avlastningstiltak

Dekking av fritidsaktivitetar og naudsynt utstyr

Omsorgstiltak

Fosterheim

Institusjon

 

Frivilligsentral, lag/org. mm

Leksehjelp

Om Frivilligsentralen

MÈNÙ

Luster danseverkstad

Blås grønt

Nattugler

 

Føresette​

Helsestasjon

Foreldrestøtteprogram- COS

ICDP

Samtale/kartelegge mor si psykiske helse etter fødsel

Foreldrerettleiing vedr.tilknytning/samspel m.m. ved konsultasjon og v/b. 

 

Barnehage, Skule/SFO

2 foreldremøte per år

2 foreldresamtalar per år

Møte i samarbeidsutval

Møte i skulemiljøutval

Møte i foreldreråd

NAV

"Juleglede"

Opplysning, råd og rettleiing

Økonomisk rådgjevning og gjeldsrådgjevning

Ambulant buteam

Politi

Informasjon på foreldremøte

Sogn barnevern

Endringsorienterte tiltak

COS P: Foreldrerettleiing

Marte Meo: Filmrettleiing, forsterking av positivt samspel

Tuning in to kids: åtferdsorientert foreldrerettleiing

Familieråd

Funksjonell familieterapi (FFT): Behandlingstilbod til familiar

Generell foreldrerettleiing

Foreldre- og barnsenter

Kartlegging

Samtale med barn, ungdom og foreldre (Marius Mus)

Kartlegging av barn, ungdom og foreldre (Working Model of the Child Interview)

Heimebesøk

Observasjon (Crowell observasjon)

Kompenserande tiltak

Barnehageplass/SFO

Avlastningstiltak

Dekking av fritidsaktivitetar og naudsynt utstyr

Omsorgstiltak

Fosterheim

Institusjon

Deltaking i utarbeiding av individuell plan

Deltaking i ansvarsmøte

Attendemelding til meldar

Privat meldar, at melding er motteke

Frivilligsentralen

"Juleglede"

Bruktbutikk

Utstyrssentral

 

Familievernkontoret

"Familiar som bur i to hus"

Familievernkontoret i Sogndal arrangera grupper for barn og føresette hausten 2018/våren 2019

Tilbodet er gratis

 

grøn_17x60

Brukarmedverknad

Banner - Barn med ropert

«Når vi som hjelpere skal vise omsorg for mennesker som har opplevd mye smerte kan vi fort bli opptatte av hvilke metoder vi skal bruke for å hjelpe. Vi tenker at det er det riktige, og det profesjonelle å gjøre. Men jeg er redd vi glemmer det som ligger oss nærmest, det intuitive mennekelige: Nemlig et godt blikk, og behovet for fellesskap».

Heine Steinkopf

Kvifor brukarmedverknad

Brukarmedverknad er ein lovfesta rett, og er derfor ikkje noko tenestene kan velge å forhalda seg til eller ikkje. Brukarar har rett til å medverke, og tenestene har plikt til å involvera brukaren i undersøkingar, behandling og i val av tenestetilbud.

Brukarmedverknad er og eit verkemiddel på fleire nivå. M.a. kan det bidra til auka treffsikkerheit i forhald til utforminga og gjennomføringa av både generelle og individuelle tilbod.

I tillegg har brukarmedverknad ein eigenverdi i at menneske som søker hjelp, på linje med andre, gjerne vil styre over viktige delar av eiga liv, ta imot hjelp på eige premiss og bli sett og respektert i kraft av si grunnleggjande verdigheit.

Brukarmedverknad har ein terapeutisk effekt om brukaren kan påverke omgjevnadane gjennom eigne val og ressursar som då vil kunne påverke sjølvbilde på ein positiv måte og dermed styrke brukaren sin motivasjon. Dette vil kunne bidra til brukaren sin betringsprosess og dermed ha ein terapeutisk effekt. I motsatt fall kan den hjelpesløsheiten mange brukarar opplev bli forsterka.

Barn si rett til medverknad

Brukarmedverknad

Brukarmedverknad i Luster kommunebilde til brukarmedverknad.pdf

Individuell plan

Koordinator og fast kontaktperson

Erfaringskonsulent psykisk helse og rus

Brukarstyrt aktivitets-/dagtilbod psykisk helse og rus

Politisk behandling av planverk

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Ungdommens kommunestyre

Foreldreutval (FAU)

Samarbeidsutval (SU)

Skulemiljøutval (SMU)

Elevråd

Foreldremøte i barnehagane og skulane 2 gångar per år

Foreldresamtalar i barnehagane og skulane 2 gångar per år

Årleg brukarundersøking i barnehagane

Årleg brukarundersøking i skule

 

 

grøn_17x60

Tverrfagleg samarbeid


Banner teamwork

Mange barn og unge har behov for tiltak og tenester frå fleire instansar. Tverrfagleg samarbeid er ein forutsetning for å kunne gje barn og unge rett hjelp til rett tid.  I Luster har me rutinar for samarbeid og samordning for at me saman kan bli betre til å møte utfordringer og barrierar som kan vera til hinder for at barn og unge får den hjelpa dei har behov for.

Tverrfagleg samarbeid er eit felles ansvar.

Alle tilsette som jobbar med barn, unge og familiar skal samarbeide om å gje eit heilskapleg og koordinert tilbod til barn, unge og familiar.

Dette gjeld kommunale aktørar som Helsestasjon/skulehelseteneste, NAV, fastlegar, ergoterapi, fysioterapi, psykisk helseteam, Luster tannklinikk, skular og barnehagar med fleire.

Viktige interkommunale og eksterne aktørar er Sogn barnevern, PPT, Politi, frisklivssentralen, familievernkontoret spesialisthelsetenesta (t.d. BUP, barneavdeling, habiliteringsteneste og vaksenpsykiatri).

Ved sjeldne funksjonshemmingar kan det vere aktuelt å kontakte nasjonale kompetansesenter: Sjeldne diagnoser eller oversikt over kompetansesenter

Rådmann har eit overordna ansvar for tverrfagleg samarbeid og einingsleiarar har eit særskilt ansvar for å ta initiativ til å delta i tverrfaglege samarbeidsmøte (jamfør Administrativt delegeringsrelement).

Alle tilsette i Luster kommune har ei plikt til å initiere og delta i tverrfagleg samarbeid ved behov. 

Kva føringar og rutinar har me for samarbeidetTverrfaglege møteplassar

Praktiske råd om samarbeid

Samtykke

Opplysningsplikt

Opplysningsrett

Målgruppa- kven skal vi samarbeide om? 

Kva skal vi samarbeide om? Kva skal vi sjå etter? 

Forpliktande samarbeid når vi er bekymra

Rettleiar: Teieplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn- ungdom -familiar (KS) 

Tverrfagleg kompetanse

Tverrfagleg samarbeid rundt enkeltbrukar

 

Rutinar

Oversikt over prosedyrar og rutinar som ligg i LKK

Opplæring av nytilsette

I alle tenester som arbeider med barn, unge eller vaksne som er foreldre skal det vere rutinar for opplæring av nytilsette/tilsette i modellen «Saman om barn og unge i Luster». Alle tilsette i Luster kommune skal vite og vere trygg på korleis gå frå bekymring til handling. For å sikre at nytilsette får god opplæring er det eit eiga punkt i skjema «introduksjon av nytilsette» som heiter tverrfagleg samarbeid. Og i tillegg skal «Saman om barn og unge i Luster» vere eit av tema på kurset for nytilsette som arrangeres årleg.

Overgangar

Overgangar er ei kritisk fase og det er særdeles viktig med god planlegging og førebuing. I barnehagane og skulane er det overgangsrutinar. Desse skal sikre at viktig informasjon delast med aktuelle samarbeidspartnarar når barnet byrjar på skulen og ved overgang til ny skule og evt. bytte av barnehage/skule. Før informasjon delast må foreldre samtykke.

Overgang barnehage- barneskule (kjem ny hausten 2018)

Overgang barneskule- ungdomsskule

 

 

Barnehagane samarbeider med nærmaste skule, andre barnehagar, Sogn barnevern, helsestasjon og BUP for å ivareta barna best mogleg. Barnehagane samarbeider tett med PPT når det gjeld utgreiing og oppfølging av enkeltbarn og grupper.

 

Familieforum

Faste medlemmar: Leiande helsesøster, Helsesøster, PPT, NAV, Flyktningtenesta, Folkehelsekoordinator, Politikontakt, Sogn barnevern, Ruskonsulent, Kommunepsykolog, Psykisk helseteam, Pedagogisk konsulent barnehage, Konsulent for menneske med nedsatt funksjonsevne, Jordmor, Helsestasjonslege, Fysioterapeut, Prosjektleiar-Saman om barn og unge.

BUP er med på møta 4 ggr/år og v/b.

Møte 1 gång per månad

Leiande helsesøster kallar inn, set opp møteplan og skriv referat

Prosedyre for familieforum ligg i LKK

 

HSP-møte (Helse- sosial- pedagogikk)

Faste medlemmar: Helsestasjon/skulehelseteneste, PPT, Sogn Barnevern, Barnehage/skule.

Varierande tal møte per år etter storleik på barnehage/skule.

Helsestasjon set opp møteplan og tek imot evaluering.

Barnehage/skule kallar inn og skriv referat.

Prosedyre for HSP-møte ligg i LKK

 

Tverrfagleg samarbeidsgruppe for nyankomne flyktningar

Faste medlemmar: Styrar-barnehage, Rektor- skule, Leiande helsesøster, Ansvarleg for flyktningar på helsestasjon, NAV, Flyktningtenesta og Helsestasjonslege

Møte v/b

 

Tverrfagleg samarbeidsgruppe for «Saman om barn og unge i Luster» (SABU)

Faste medlemmar: Pedagogisk konsulent barnehage, Leiande helsesøster, Rektor-skule, Styrar-barnehage, NAV, Psykisk helseteam, Sogn barnevern, Ruskonsulent, Flyktningtenesta, Frivilligsentralen og kommunepsykolog.

2 møter per år.

 

 

grøn_17x60

Rapportering

Banner - Bokstaver


Rapportering betyr at det jevnleg blir gitt tilbakemelding til leiinga, om korleis drift og produksjon fungera jamfør avtalte planar og fristar.

 

I Luster kommune er det utarbeida eit årshjul for kommunen for m.a. rapportering.

Det tverrfaglege førebyggande arbeidet vert koordinert på einingsnivå i Familieforum, det vert rapportert både dit og vidare derifrå.  

På individnivå vert mykje av det tverrfaglege førebyggande arbeidet koordinert ved helsestasjon og det vert rapportert derifrå til m.a. Familieforum.

grøn_17x60

Evaluering


Banner - Rapport


Evaluering er ein systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av ein planlagt, pågåande eller avslutta aktivitet. Evalueringar kan gjennomførast før eit tiltak iverksettast, undervegs i gjennomføringa eller etter at tiltaket er avslutta. Evaluering er viktig for læring, utvikling og forbetring.

 

Evaluering på kommunenivå

Evalueringa vert initiert og fylgt opp via leiarsamling. På leiarsamling rapporterar leiarane status frå sine einingar. I tillegg vert det rapportert særskilt på aktivitet i årsrapporten.

 

Evaluering på einingsnivå

Evaluering av det tverrfaglege førebyggande arbeidet vert initiert og fylgt opp i faste møte i Familieforum.

 

Evaluering av tenester på individnivå

Dette vert gjort fortløpande og i regelmessige intervall i dei ulike einingane.

Modellen «Saman om barn og unge i Luster» (SABU) skal evaluerast årleg.

Oppgåver for evaluering:

Utdaterte prosedyrar og tiltak fjernast og erstattast med nye.

Oppdatere linkar med innhald

Ansvar for oppdatering av modellen:

Prosjektgruppa "SABU".

Tenesteleiarar som ein del av tenesteplan

______


gul3_52x60.png  Kommunenivå: (klikk på overskriftene under for å opne innhaldet)

gul_17x60

Statlege føringar

Banner - Lover.

Statlege føringar er overordna styringsdokument frå staten som legg føringar for tenester og det førebyggjande arbeidet med barn, unge og familiar i Luster kommune. Desse styringsdokumenta er lover, forskrifter, rundskriv og rettleiarar som tydeleggjer kommunen sitt ansvar for arbeidet. Staten peikar og på område det blir satsa på og kjem med råd og rettleiing til korleis kommunen kan løysa utfordringar som me står ovanfor.

Lover

Barnehagelova 

Lov om grunnskule og den vidaregåande opplæringa

Opplæringslova, kap. 9A «Elevane sitt skulemiljø»

Lov om barn og foreldre (barnelova)

Folkehelselova 

Helse- og omsorgstenestelova 

Helsepersonellova 

Helse- og omsorgstenestelova, §10-3 om meldeplikt 

Pasient- og brukarrettigheitslova 

Barnevernslova 

Sosialtenestelova 

Krisesenterlova 

Forvaltingslova

Forskrifter

Ein forskrift er ein rettsleg bindande regulering som må ha heimel i lov. Forskrifter blir gitt som regel av Kongen i statsråd, eit departement eller eit kommunestyre eller fylkesting, alt etter kva den aktuelle lovheimelen bestemmer. Den kan i likheit med lover ikkje gjevast tilbakeverkande kraft og må ikkje vere i strid med andre lover. Den må i tillegg kunngjerast for å ha rettsleg verknad (jusleksikon.no).

Forskrift om kommunen sitt helsefremjande og førebyggjande arbeid i helsestasjon og skulehelsetenesta

Forskrift om kommunen si plikt til å sørgje for omgåande hjelp døgntilbod

Forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skular

Rundskriv

Rundskriv er orienteringar frå departementet til berørte partar om tolkingar av lover og forskrifter.

Rundskriv q-16/2013: Førebyggjande innsats for barn og unge

Rundskriv is-5/2010 - Barn som pårørande

Rundskriv is-11/2015 Samarbeid mellom barnevernstenesta og psykiske helsetenester til barnet sitt beste 

Stortingsmelding 18, 2010-11: «Læring og fellesskap»  

Stortingsmelding 47, 2008-2009: «Samhandlingsreformen»

Stortingsmelding 24, 2015-2016 «Familiemeldingen» 

Stortingsmelding 30, 2011-2012 "Se meg!" 

Rettleiarar og retningslinjer

Rettleiarar omtalar og beskriv eit fagområde på eit generelt og overordna nivå. Ein rettleiar kan innehalde ein eller fleire retningslinjer for handtering av spesifikk problematikk innan eit fagområde.

Frå helsedirektoratet:

«Frå bekymring til handling» Ein rettleiar om tidleg intervensjon på rusområdet 

Pårøranderettleiar 

Rettleiar om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator 

Nasjonal fagleg retningslinje for svangerskapsomsorgen

Tidleg samtale om alkohol og levevanar, ein rettleiar for helsepersonell

Rettleiar om helsetilbodet til asylsøkera, flyktningar og familiegjenforente

Nasjonal fagleg retningslinje for det helsefremmande og førebyggande arbeidet i helsestasjon, skulehelseteneste og helsestasjon for ungdom

Frå regjeringa

«Barndommen kommer ikke i reprise» Strategi for å bekjempe vald og seksuelle overgrep mot barn og ungdom 

«Til barnets beste- samarbeid mellom barnehagen og barnevernstenesta» 

«Et liv uten vold» handlingsplan mot vold i nære relasjoner 

Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021)

«Du ser det ikke før du tror det, rapport fra nasjonal konferanse om tidlig innsats mot barn i alderen 0-6 år, Departementene» 

Frå Bufdir:

Rettleiar for samarbeid mellom skule og barnevern 

Frå NAV

Retningslinjer for samarbeid mellom barnevernstenesta og NAV

Barnekonvensjonen

Barnekonvensjonen er ein internasjonal avtale som beskyttar barna sine rettigheiter. FN`s barnekonvensjon blei vedteke av FN`s generalforsamling 20.november 1989. Barnekonvensjonen er den av FN konvensjonane som har breiast tilslutning og er difor eit sentralt felles utgangspunkt for arbeid med og for barn i verda. Det er ein avtale mellom nesten alle land i verda og der står det korleis alle barn i verda skal ha det. Noreg har underskreve barnekonvensjonen og gjort den til norsk lov.

http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/

Menneskerettigheitar

Menneskerettigheitar er grunnleggjande rettigheiter alle har, uavhengig av kjønn, alder, religion eller nasjonalitet. 

https://www.fn.no/Tema/Menneskerettigheter

gul_17x60

Kommunale og regionale planar

Banner - Planlegging

Kommunen har forankra arbeidet med tidleg identifikasjon og oppfølging av utsette barn, unge og familiar i eigne planar. Kommuneplanen er kommunen sitt overordna styringsdokument som handlar om dei store spørsmåla for lokalsamfunnet. Til dømes korleis ein skal leggje til rette for at alle innbyggarane i Luster kan få eit best mogleg liv. I kommuneplanen ser ein heilheten, løftar blikket og tenkjer langsiktig. Økonomiplanen seier noko om kva økonomiske rammar og prioriteringar kommunen skal ha innan ein gitt periode.

Aktuelle planar

Folkehelseoversikt, §5-dokumentet 

Ei rekkje forhold i samfunnet påverkar folkehelsa. Det å ha god oversikt bidreg til eit meir treffsikkert folkehelsearbeid og sørgjer for at kommunen kan retta innsatsen mot dei faktiske utfordringane innan folkehelse og dermed få nytta ressursane betre.

Føremålet med folkehelseoversikta er å retta merksemda mot bakanforliggande årsaker til helse slik at folkehelsearbeidet kan rettast mot årsakene til god eller dårleg helse heller enn mot å handtere symptoma.

Det er ikkje ein folkehelseplan, og dermed inneheld den ikkje tiltak og løysingar. Dokumentet skal framheve folkehelseutfordringar og ressursar slik at kommunen kan planleggja og setja i verk målretta og effektive tiltak gjennom vanlege kanalar.

Oversikta nyttast som grunnlagsdokument for arbeid med kommunale planar og budsjett.

Kvart 4.år blir oversikta tilgjengeleg i samband med utarbeiding av kommunal planstrategi. 

Kommunen har m.a. desse målsetjingane for folkehelsearbeidet

Arbeide aktivt for gode oppvekstvilkår med like moglegheiter, med særskild satsing på:

Tidleg innsats frå helsestasjon med til dømes rettleiing i god foreldrekompetanse.

Vidareutvikling av arbeidet med psykososialt miljø i barnehage, skule og SFO.

Godt samarbeid om overgangen til- gjennomføring av vidaregåande skule. 

God kunnskap om førebyggjande og helsefremjande arbeid skal gjennomsyre alt planarbeid og aktuelle planar skal så langt som mogleg følgjast opp med konkrete tiltak.

Kommuneplan 2017-2028

Kommunen har m.a. desse målsetjingane når det gjeld barn, unge og familiar:

Alle barn og unge skal ha gode og likeverdige oppvekstvilkår som stimulerer til aktiv samfunnsdeltaking og legg til rette for god psykisk og fysisk helse

Barn og unge får raskt, rett og heilskapleg hjelp

Etablera tverrfaglege rutinar med fokus på tidleg innsats, sosial utjamning (fattigdomssatsing), identifisering av utsette barn og førebygging av utanforskap.

Implementera systematisk foreldrerettleiing

Etablera førebyggande tiltak for å styrke psykisk helse, robustheit og trivsel.

Gode, samordna og førebyggjande tenester og for barn og unge

Etablere tverrfagleg samarbeid for å sikre auka kapasitet og betre kvalitet i dei kommunale tenestene

Eit godt og inkluderande barnehage og grunnskuletilbod med høg fagleg kvalitet

Etablera gode faglege og sosiale overgangar mellom barnehage/barneskule/ungdomsskule/vidaregåande

Medverka til at barn og unge i Luster får gode felles møteplassar

Revidera strategi for integrering av arbeidsinnvandrarar og flyktningar

Budsjett, økonomiplan og planprogram. 2018

Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster

Inkluderande barnehage- og skulemiljø 2018-2020 (IBOS)

Regional plan for arbeidet for god psykisk helse hjå barn og unge

gul_17x60

Folkehelseprofil

Banner - eple og målband

Folkehelseprofilen er eit bidrag til kommunen sitt arbeid med å skaffe oversikt over helsetilstanden i befolkninga og faktorar som påverkar denne, jamfør lov om folkehelsearbeid. Profilen blir oppdatert årleg og er delt inn i desse områda: befolkninga, levekår, miljø, skule, levevanar samt helse og sjukdom.

Statistikken er henta frå Kommunehelsa sin statistikkbank per februar 2018.

Tema for årets profilar er alkohol og andre rusmidlar med omtale av kva verkemiddel kommunane har i det førebyggande arbeidet.

Luster kommune sin folkehelseprofil

Barn og unge i folkehelseprofilen:

Oppvekst og levekår påverkar risikoen for å byrje å bruke rusmiddel. Kommunen kan mellom anna følgje opp barn frå utsette familiar. Ei slik oppfølging kan gjerast gjennom helsestasjon, barnehage, skule og ved at barn og unge har tilgang til gode og rimelige fritidstilbod.

gul_17x60

Tverrfagleg leiing

Banner - retningspil

Førebyggande verksemd og samarbeid er nedfelt i ein rekke lover og regelverk. Mange barn og unge har behov for tiltak og tenester frå fleire instansar. For at kommunen skal bli betre rusta til å møte utfordringar og barrierar som kan vere til hinder for at barn og unge får den hjelpa dei har behov for er det avgjerande med eit godt tverrfagleg og tverrsektorielt samarbeid. For å leie arbeidet på kommunenivå har leiarar frå dei ulike tenesteområda i kommunen regelmessige samarbeidsmøte. Her blir føringar for det førebyggande arbeidet lagt.

Rådmannsgruppemøte (RG møte)

Her møtes Rådmann, Kommunalsjef helse og omsorg/ass. rådmann, Kommunalsjef oppvekst, Landbrukssjef, Leiar eigedom, Næringssjef, Kvalitetsleiar, Leiar plan, Leiar servicetorg og Økonomisjef.

Leiarsamling

Her møtes RG og tenesteleiarane for dei ulike tenesteområda.

4 - 5 møte per år.

SLT Politiråd Luster, Leikanger og Sogndal

Her møtes ordførar og ein frå administrativ leiing frå kvar kommune.

Frå politiet møter regionlensmann og fagleiar i det førebyggande arbeidet.

SLT Koordinator (sakliste, referat m.m.)

4 møter pr. år.

Folkehelseråd

Møte v/b.

Faste medlemmar: Ordførar (leiar), Rådmann, Kommunalsjef helse og omsorg/ass.rådmann,
Kommunalsjef oppvekst, Politikontakt, Folkehelsekoordinator,  Leiar Eigedom, Leiar NAV Luster, Kommuneoverlege/helsesjef.

(v/b plan, barnevern m.m.)

​Koordinerande eining (KE)

Faste medlemmar: Kommunalsjef helse og omsorg/ass.rådmann (leiar), Kommunalsjef oppvekst, Leiar omsorgstenesta, Leiar Grandmo busenter, Helsesjef, Leiande fysioterapeut, Konsulent for menneske med nedsett funksjonsevne.

Andre leiarar og/eller fagpersonar kan delta i KE etter behov.

Konsulent for menneske med nedsett funksjonsevne (Innkalling, sakliste, referat, oppfølging av saker m.m). 

6 møter per år.

Prosedyre for KE ligg i LKK

Informasjon om Individuell plan ligg i LKK

Møte for barnehage- og skuleregion Sogn

Medlemmar: Barnehage- og skulefagleg ansvarlege i region Sogn

5-6 møter per år

gul_17x60

UngData

Banner - to jenter

UngData er lokale ungdomsundersøkingar som gjev eit innblikk i korleis det er å vera ungdom i dag.  Sidan 2010 har 439 200 ungdomar frå 405 kommunar og frå Svalbard delteke i UngDataundersøkingane. UngData gjev dermed eit godt innblikk i korleis det er å vera ung i Norge i dag. Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskulen i Oslo og Akershus, HiOA) har ansvar for gjennomføringa av undersøkingane i samarbeid med regionale kompetansesentre innan rusfeltet (KoRus Vest Bergen, KoRus Vest Stavanger, KoRus Midt-Norge, KoRus Øst, KoRus Sør, KoRus Nord, KoRus Oslo).

For kommunane er UngData eit kartleggingsverktøy som er godt egna for bruk i det førebyggande arbeidet med ungdom og for å få ein oversikt på folkehelseområdet.  Hensikta med undersøkinga er å få meir kunnskap om korleis det er å vere tenåring i Luster og få informasjon som kan verte brukt til å betre oppvekstmiljøet i kommunen.

Fylkeskommunen har laga ei eiga oppstilling av UngData til oss der det går an å samanlikna kommunane i fylket utifrå dei ulike delområda i undersøkinga.

Generelt er det slik at ungdommen i Luster har det bra og er tilfredse. Ungdomane i Luster er særs nøgde med både lokalmiljøet og skulen. Her er resultata godt over landssnittet.

Mange elevar – særleg jenter – både på ungdomssteget og spesielt vidaregåande, svarar at dei kjenner seg utslitte på grunn av skulearbeidet og bekymrar seg for mykje om ting. Ein del elevar på vidaregåande – særleg jenter – nemner også at dei har opplevd at nokon via nettet eller mobil har skrive sårande ting om eller til dei.

Her kan du sjå alle resulatata frå siste UngData- spørjeundersøking (2017)

Eit lukkeleg liv - frå UngData undersøkinga 2017.png

 

gul_17x60

Internkontroll

Banner - barn indianer

Internkontroll skal sørgje for at prosedyrar som er vedteke vert følgte og at pålagde oppgåver vert gjennomførte.

Kvalitetssystemet

LKK (Luster kommune sitt kvalitetssystem) er eit web-basert verktøy som består av ein modul for dokument, ein modul for avvik (hendingar), og handsaming av desse, og ein modul for risikovurdering.

I Luster kommune er internkontrollen integrert med, og bygd inn i, kvalitetssystemet sine prosedyrar/rutinar og dokumentasjon. Internkontroll i kommunen er skildra i prosedyrar/rutinar og dokument som vedkjem alle. Sidan dette er særdeles viktige tema på ein arbeidsplass, har einingar og tenesteområde i tillegg eigne tilpassa prosedyrar/rutinar på sine respektive einingar/område.

Luster kommune har i LKK eit felles system for melding om avvik, observasjonar (uønska hendingar som nesten ulykker, skader mm) og forbetringsframlegg. Ved å registrere og behandle alle avvikshendingar og forslag i same system, får vi tatt ut gode rapporter og statistikkar. Dokumentasjon av avvik og tiltaka som blir sett i verk som følgje av avvik, er ei viktig kjelde til forbetring av kommunen sine prosedyrar/rutinar. Forbetringsprosessen skal skje kontinuerlig både i einingane og sentralt i kommunen, og den skal involvere alle tilsette.

Haldepunkt for vurdering av når eit avvik bør/skal meldes, vil vere følgjande:

ved gjentekne feil

sikkerheitsforhold i einkvar samanheng

spesiell risiko i arbeid med barn, unge og eldre

helse- og ulykkesfare i arbeidssituasjonar

uønska hendingar (nestenulykker og ulykker) i høve til Luster kommune sitt HMT - system

risiko for betydelige økonomiske og materielle konsekvensar

brot på lover- og forskrifter