Jordprøvetaking.jpgDet skal takast jordprøvar av alt arealet ein disponerer i drifta minst kvart 8. år. Ein kan låna utstyr til jordprøvetaking frå landbrukskontoret: jordbor, prøveøskjer og analysebestillings skjema. Jordprøvane leverer ein på landbrukskontoret, som sender dei vidare for analyse hjå Eurofins AS. Analyseresultata vert sendt direkte til søkjar, med kopi til kommunen. Dersom du ønskjer å få utarbeida gjødselplan basert på jordanalysene, kan landbrukskontoret utføra det.