Alle søkjarar av produksjonstilskot og RMP skal ha gjødselplan. Dersom søkjar ikkje har gjødselplan, må han ha dispensasjon. Alle som brukar sprøytemiddel skal ha sprøytejournal. Det gjeld også om andre sprøyter for deg. Det samla produksjonstilskotet avkortast med 20% dersom søkjar ikkje har gjødselplan eller sprøytejournal og dette kan doblast dersom det vert oppdaga under kontroll.

Krav til gjødselplan:

 • Føretak som disponerer mer enn 5 gjødseldyreiningar (t.d. 5 kyr eller 35 sau) skal ha årlig gjødselplan.
 • I utgangspunktet skal det utarbeidast gjødselplan før kvar vekstsesong, men ved lik produksjon (typisk grasproduksjon) kan planen godkjennast for 5 år.
 • Gjødselplanen skal omfatte alt areal som foretaket disponerer.
 • Gjødselplanen skal baserast på representative jordprøver som ikkje er eldre enn 8 år.
 • Gjødselplanen kan ein utarbeide sjølv, eller så tilbyr Norsk landbruksrådgivning denne tenesta.
 • Føretak som disponerer mindre enn 5 gjødseldyreiningar kan søkje om fritak for kravet om gjødselplan.

 

 

Gjødselplanen skal minimum innehalde følgjande:

Ei kartskisse, med oppgitt målestokk, som tydeleg viser skifteinndelinga. Planen skal setjast opp skiftevis, og følgjande opplysningar skal oppgjevast for kvart enkelt skifte:

 • Jordbruksareal i dekar
 • Jordart og jordanalyse for pH, fosfor, kalium og moldinnhald
 • Fôrgrøde (dvs. fjorårets vekst)
 • Årets vekst
 • Forventa avlingsnivå per dekar
 • Årets gjødslingsbehov for nitrogen, fosfor og kalium per dekar
 • Husdyrgjødsel, slam og annen organisk gjødsel
  • Type
  • Mengde per dekar og antatt spreietidspunkt
 • Mineralgjødsel
  • Type
  • Mengde per dekar og antatt spredetidspunkt

 

Gjødslingsbehovet skal avpassast etter følgjande kriterier:

 • Jordprøveresultat for fosfor, kalium og moldinnhald
 • Vekst og gjødslingsnormer for distriktet
 • Avlingsnivå ut i fra eigne dokumenter eller anslåtte erfaringar for kvart enkelt skifte
 • Avling

Gjødselplanen skal justerast dersom vekstforholda avvik frå dei føresetnadene som var då planen vart laga.


Kontroll:

Kontroll av gjødselplanen blir gjennomført i samband med kontroll av søknad om produksjonstilskot/RMP.

For føretak som driv skjøtsel på heile eller deler av jordbruksareal der det anten skal vere redusert eller ingen gjødsling, kan godkjent skjøtselsplan reknast som godkjent i forhold til forskrift om gjødselplanlegging

 

Jordprøvar

Jordprøver skal takast kvart 4-8 år.

Du kan få øskjer til jordprøver og låne jordprøvebor på landbrukskontoret.

 

Jordprøver sendast til:

Eurofins Agro Testing Norway AS

Avdeling jord og planter

Postboks 3033

1506 Moss

For mer informasjon, sjå eurofins.no

Uttak av jordprøver

Skjema - skifter

 

Forskrift om gjødselplanleggiing