Adresse: Hafslovegen 122, 6869 Hafslo

Leiar
Ruth Karin Kvam
Tlf: 57685802
Mob: 95234367
Epost

Fagleiar
Margrete Søhoel Røneid
Tlf: 57685804
Epost

Vakttelefonar:
Heimesjukepleie 57685812
omsorgsplassar 57685815/16

Dagsentertilbod måndag, onsdag og fredag: tlf. 57685808

Tilbyr

  • Omsorgsbustadar
  •  Omsorgsplassar med heildøgnstenester for personar med demenssjukdom
  •  Dagsenter for demente måndagar, onsdagar og fredagar