Luster eldreråd er eit partipolitisk uavhengig, rådgjevande organ for det kommunale politiske styringsverk, og skal ha framlagt for seg alle saker av særleg interesse for dei eldre i kommunen.
Framlegg til årsbudsjett, langtidsbudsjett og kommunedelplanar skal leggast fram før formannskapet og kommunestyret vedtek desse.
Vidare kan eldrerådet på eige initiativ ta opp saker som vedkjem dei eldre i kommunen. Dette er avhengig av engasjement frå den einskilde medlem i rådet.


Vedtekter

Saksdokument med møteprotokollar

 

Eldrerådet 2016-19
Medlemer: Varamedlemer i rekkefølge:
Johannes Lad, Marifjøra 1. Kristoffer Skjolden, Gaupne
Kjartan Kvien, Skjolden 2. Ragnhild Nyland, Gaupne
Torvald Bakken, Gaupne 3. Gerd Søhoel, Solvorn
Sigrid Hamre Nyseth, Hafslo  
Gunhild Brun, Jostedal  
   
Ordførar Ivar Kvalen Personleg varamedlem
varaordførar Marit Aakre Tennø

Leiar: Johannes Lad
Nestleiar: Sigrid Hamre Nyseth