Alle sivile saker skal som hovedregel starte i forliksrådet, som er det lågaste leddet i rettssystemet.
Politiet i Sogn er sekretær for forliksrådet.

Forliksråd 2021-2024:
1. Ole Martin Bakken, leiar
2. Harald Hess
3. Aud Fossøy

Varamedlemer:
1. Svein Arve Ruud
2. Marianne Bugge
3. Eirik Hoem
 

Møtefullmektigar forliksrådet (tvistelovsforskrifta §3) (valde i k.sak 118/23 for perioden 2024-27)

  1. Gunn Beate Thorsnes Lefdal
  2. Ernst Veum
  3. Arve Bjørn Røneid
  4. Torodd Urnes

 

Postadresse: Forliksrådet i Luster, Postboks 12, 6851 Sogndal.
Epost: namsmann.sogn@politiet.no
Vakttlf: 40038358