Alle sivile saker skal som hovedregel starte i forliksrådet, som er det lågaste leddet i rettssystemet.
Lensmannen i Sogn er sekretær for forliksrådet.

Medlemer 1.1.17-31.12.20:
Ole Martin Bakken, leiar
Harald Hess
Aud Fossøy

Varamedlemer 1.1.17-31.12.20:
Svein Arve Ruud
Marianne Bugge
Sigfred Haugen

Postadresse: Forliksrådet i Luster, Postboks 12, 6851 Sogndal.
Epost: namsmann.sogn@politiet.no
Vakttlf: 40038358