Rådet skal vera eit samarbeids- og rådgjevande organ for kommunen i saker som vedkjem dei funksjonshemma sine behov og interesser. Rådet skal arbeida for størst mogeleg grad av integrering av funksjonshemma på alle område, og for full likestilling for dei funksjonshemma i Luster kommune.

 

Rådet for personar med funksjonsnedsetting 2019-23
Medlemer: Varamedlemer i rekkefølge:
Anita Kjørlaug, Gaupne 1. Else Karin Øvrebø
Hermann Odd Stein, Hafslo  2. Odd Atle Stegegjerdet
Mona Åsen, Jostedal 3. Lars Mogens Stølen 
Laila Røneid, Gaupne (nestleiar)  
Jon Ove Lomheim (leiar)  
Observatør frå kommunestyret: Personleg varamedlem:
Lars Jørgen Kjærvik Gunn Beate Thorsnes Lefdal

 

Vedtekter 

Bufdir sin rettleiar for råd for personar med nedsett funksjonsevne

Møtekalender, saksdokument og protokollar