Rådet skal vera eit samarbeids- og rådgjevande organ for kommunen i saker som vedkjem dei funksjonshemma sine behov og interesser. Rådet skal arbeida for størst mogeleg grad av integrering av funksjonshemma på alle område, og for full likestilling for dei funksjonshemma i Luster kommune.

 

Medlemer:Varamedlemer:
Merete Aasen, Jostedal
  1. Mette Alme, Hafslo 
Kjellrun Vigdal, Gaupne 2. Odd Atle Stegegjerdet
Herman Odd Stein, Hafslo3. Charlotte Alme Bringe 
Jon Ove Lomheim, Hafslo 
Mona Åsen, Jostedal  
Observatør:Varaobservatør:
Lars Jørgen KjærvikJonny Gjerde 
Rådet for personar med funksjonsnedsetting 2023-27

 

Vedtekter 

Bufdir sin rettleiar for råd for personar med nedsett funksjonsevne

Møtekalender, saksdokument og protokollar